20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022

Cùng xem 20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022 trên youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=Dh_AhY48iGE

Bạn đang xem: viết một đoạn văn nói về công việc tình nguyện bằng tiếng anh

Bố cục bài viết về công việc tình nguyện bằng tiếng Anh

Đầu tiên, hãy phác thảo (dàn ý) vị trí công việc tình nguyện của bạn bằng tiếng Anh.

Phần 1: Giới thiệu: Giới thiệu công việc tình nguyện hoặc hành trình tình yêu của bạn

Bạn có thể chọn một trong những ý tưởng sau:

Đó là loại công việc tình nguyện nào?

Tổ chức nào chịu trách nhiệm về công việc?

Thời gian bạn làm công việc tình nguyện

Ấn tượng chung của bạn về công việc tình nguyện là gì?

Phần 2: Nội dung chính: Kể về công việc thiện nguyện của bạn

Mục đích / ý nghĩa của công việc này

Hoạt động cụ thể bạn đã làm trong công việc đó

Suy nghĩ / cảm xúc của bạn trong chuyến hành trình tình nguyện

Phần 3: Kết bài: Tóm tắt các ý chính và nêu cảm nghĩ / hi vọng / …

20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022
20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022

Một số từ vựng về công việc tình nguyện

STT Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa
1 Astronaut n /ˈæstrənɔːt/ phi hành gia
2 Bubble n /ˈbʌbl/ bong bóng, bọt khí
3 CharityCharitable na /ˈtʃærəti//ˈtʃærətəbl/ sự từ thiện từ thiện
4 Cognitive a /ˈkɒɡnətɪv/ liên quan đến nhận thức
5 Community n /kəˈmjuːnəti/ cộng đồng
6 ConsiderateConsiderable a a /kənˈsɪdərət//kənˈsɪdərəbl/ ân cần, chu đáo đáng kể
7 Disadvantaged a /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/ thiệt thòi
8 Discrimination n /dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/ sự phần biệt
9 Disorientate v /dɪsˈɔːriənteɪt/ làm mất phương hướng
10 Dominance n /ˈdɒmɪnəns/ địa vị thống trị
11 Donate DonationDonor v nn /dəʊˈneɪt//dəʊˈneɪʃn//ˈdəʊnə(r)/ quyên gópsự quyên gópngười quyên góp
12 Dynamic a /daɪˈnæmɪk/ năng động, năng nổ
13 Energetic a /ˌenəˈdʒetɪk/ tràn đầy năng lượng
14 Financial Finance a n /faɪˈnænʃl//ˈfaɪnæns/ thuộc tài chính tài chính
15 Frustration n /frʌˈstreɪʃn/ sự thất vọng, vỡ mộng
16 Homeless a /ˈhəʊmləs/ vô gia cư
17 Honorable a /ˈɒnərəbl/ vinh dự
18 HorizontalHorizon a n /ˌhɒrɪˈzɒntl//həˈraɪzn/ thuộc chân trờichân trời, đường chân trời
19 Hostile a /ˈhɒstaɪl/ thù địch
20 Illiteracy n /ɪˈlɪtərəsi/ tình trạng mù chữ

Viết đoạn văn nói về công việc tình nguyện bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn nói về công việc tình nguyện bằng tiếng Anh lớp 7 – Mẫu 1

Tiếng Anh

In Vietnam, almost everyone, has been a volunteer work and I have too. At my age, I have not been donate blood so I often donate books, toys and clothes for street children and homeless people. I often do this work with my mother. Latest here on Sunday, I with my mother was used to donate books and clothes for a charity organization. In here, I met the orphans children. I played with them. Then I gave candies to them. They were all very happy.Some people think doing volunteer work is waste of time but in my opinion, doing volunteer work help me relax after school and it help me healthy. When I doing this work, I feel very happy to bring happiness to them.

Tiếng Việt

Hầu như tất cả mọi người ở Việt Nam đều đã từng làm công việc tình nguyện, và tôi cũng vậy. Ở tuổi của tôi, tôi vẫn chưa thể hiến máu nên tôi thường tặng sách vở, đồ chơi và quần áo cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ. Tôi thường làm công việc này với mẹ tôi. Gần đây vào ngày chủ nhật, mẹ và tôi thường quyên góp sách và quần áo cho các tổ chức từ thiện. Tại đây, tôi đã gặp một đứa trẻ mồ côi. Tôi chơi với họ. Sau đó, tôi cho họ kẹo. Các em rất vui, có người cho rằng tình nguyện rất lãng phí thời gian, nhưng theo tôi, tình nguyện có thể giúp tôi thư giãn sau giờ học và giữ gìn sức khỏe. Khi thực hiện công việc này, tôi cảm thấy rất vui vì mình đã mang lại hạnh phúc cho họ.

Viết đoạn văn về volunteer work – Mẫu 2

Tiếng Anh

Xem Thêm : Unikey

Being a volunteer is one of the best things you can do with your life. It’s a great way to help other people. It’s also very satisfying to know that you are not wasting your time and are helping people who need help. Many of us could and should be out there doing voluntary activities of some kind. So many volunteer organizations need extra hands. It really is easy. Just pick up the phone and offer your services. I think too many of us settle into a lazy lifestyle. We just want to come home and watch TV. Life is much more interesting when you’re a volunteer. I’ve found it really opens your eyes to how some people live. It’s sometimes sad to see how the government lets people down, but at least I’m doing my bit.

Tiếng Việt

Tình nguyện là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm trong đời. Đây là một cách tuyệt vời để giúp đỡ người khác. Bạn cũng sẽ rất vui khi biết rằng bạn đang không lãng phí thời gian mà đang giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Nhiều người trong chúng ta có thể và nên tham gia các hoạt động tình nguyện dưới một số hình thức. Vì vậy, nhiều tổ chức tình nguyện cần được giúp đỡ nhiều hơn nữa. Nó thực sự dễ dàng. Chỉ cần nhấc máy và cung cấp dịch vụ của bạn. Tôi nghĩ rằng quá nhiều người trong chúng ta có lối sống lười biếng. Chúng tôi chỉ muốn về nhà và xem TV. Khi bạn trở thành một tình nguyện viên, cuộc sống sẽ thú vị hơn. Tôi thấy rằng nó thực sự mở rộng tầm mắt cho bạn về lối sống của một số người. Đôi khi thật buồn khi thấy chính phủ làm mọi người thất vọng như thế nào, nhưng ít nhất thì tôi đang hành động theo cách của mình.

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về công việc tình nguyện – Mẫu 3

Tiếng Anh

Volunteer is nowadays a kind of community activity that attracts a large number of attendants from different age group on the basis of its huge advantages. In the first place, voluntary work provides adolescents many precious opportunities to develop social skills, foster independence and form the ability to deal with difficulties in different situations. Simultaneously, every member will be taught how to work in a team, the way to make conversation or the responsibility of finishing a task. The experience you gain will be valuable for your future, and, hence tackles serious problems in later life and ameliorates your quality of work. In addition, volunteer requires us kindness, determination, flexibility and a sense of moral responsibility to adapt to something new, thus improving our character as well as our ability. What is more, you can widen your relationship by making new friends through regular activities of clubs or organizations. You can also have a chance to travel more, have great adventures, approach something new or explore more interesting things you have not experienced before. In conclusion, the number of people applying for voluntary work has been on the increase in recent years and in the future, this figure is expected to rise higher when more people can realize profound effects of volunteering on the lives of individuals.

Tiếng Việt

Ngày nay, công tác thiện nguyện đã trở thành một trong những hoạt động cộng đồng thu hút đông đảo người tham gia ở nhiều độ tuổi khác nhau bởi những lợi ích to lớn mà nó mang lại. Thứ nhất, hoạt động tình nguyện cung cấp cho những người trẻ tuổi những cơ hội quý giá để phát triển các kỹ năng xã hội, thúc đẩy tính độc lập và phát triển các kỹ năng đối phó với các tình huống khó khăn và các tình huống khác nhau. Mỗi thành viên sẽ học cách làm việc theo nhóm, cách bắt đầu và duy trì cuộc đối thoại, hoặc cách chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ. Kinh nghiệm mà chúng tôi thu được sẽ rất hữu ích cho tương lai của chúng tôi, giúp chúng tôi giải quyết các vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống tương lai và cải thiện chất lượng công việc của chúng tôi. Ngoài ra, công việc thiện nguyện đòi hỏi chúng ta phải tử tế, dứt khoát, có tinh thần trách nhiệm và linh hoạt để thích ứng với những điều mới mẻ, giúp nâng cao bản lĩnh và năng lực bản thân. Ngoài ra, chúng ta có thể mở rộng mối quan hệ của mình bằng cách kết bạn mới thông qua các câu lạc bộ hoặc các sự kiện thường xuyên được tổ chức. Chúng ta cũng có thể có thêm nhiều cơ hội đi du lịch, dã ngoại, trải nghiệm những điều mới mẻ và khám phá những điều thú vị mà chúng ta chưa từng có cơ hội trải nghiệm. Tóm lại, trong những năm gần đây, số lượng người đăng ký tham gia công việc tình nguyện ngày càng tăng, trong tương lai, khi ngày càng có nhiều người nhận ra tác động sâu sắc của công việc tình nguyện đối với cuộc sống cá nhân của mọi người, con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên đáng kể.

Đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện – Mẫu 4

Tiếng Anh

In recent decades, there is a sharp increase in the number of people taking part in volunteering on account of some wonderful benefits that voluntary work can bring us as follows. In the first place, volunteering is beneficial to both mental and physical health. It has been shown that people will enjoy higher life satisfaction when being helpful to others, which allows them to get rid of stress, anxiety and depression. Secondly, volunteering builds a strong relationship among humans. It is easy to make friends with the same hobbies or purposes. That is why voluntary work is the perfect opportunity for people who are so shy and afraid of connecting with other people. Last but not least, people can gain work experiences and better career development. Such life skills can be gain through this activity as teamwork, problem-solving, time-management. Volunteering gives people free chances to try out new fields, testing new jobs to find the most suitable one in the future. To conclude, there are numerous personal benefits that people can gain by doing the volunteer work so it is encouraged that people should spend some free time to take part in this meaningful activity.

Tiếng Việt

Trong những thập kỷ gần đây, số lượng người tham gia hoạt động tình nguyện tăng một cách chóng mặt nhờ những lợi ích tuyệt vời mà chúng ta có thể nhận được từ những công việc tình nguyện như sau. Trước hết, hoạt động tình nguyện mang lại lợi ích về cả tinh thần và thể chất. Người ta đã chứng minh rằng con người sẽ cảm thấy thoải mái khi có ích cho người khác, giúp bản thân họ thoát khỏi những vấn đè như căng thẳng, lo lắng, trầm cảm. Thứ hai, tình nguyện xây dựng một sợi dây liên kết vững chắc giữa con người. Thật dễ dàng để kết bạn với những người có đồng sở thích và chí hướng .Đó là lý do tại sao công việc tình nguyện là cơ hội có một không hai cho những người bị mắc chứng nhút nhát và sợ giao tiếp với người khác. Cuối cùng, mọi người có thể lĩnh hội kinh nghiệm làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt hơn. Các kỹ năng sống có thể đạt được thông qua hoạt động này như làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian. Nó cho mọi người cơ hội để thử sức ở các lĩnh vực mới, thử nghiệm các công việc mới để tìm ra những công việc phù hợp nhất với bản thân trong tương lai. Có thể thấy, có rất nhiều lợi ích mà ta có thể đạt được tham gia tình nguyện, do đó mọi người được khuyến khích nên dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động có ý nghĩa này.

Đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện – Mẫu 5

Tiếng Anh

Volunteering is a job we do for the benefit of the community. Almost everyone likes this job, and so do I. I often give books to children in wetlands, or help old people, especially those who are sick, I want to provide food, clothes and blankets for street children. I want to do it because I want to share the things I have with children who are in need. I hope no child will be hungry and cold. I will cook food and bring it to street children on the weekends. I will also encourage my friends to donate clothes and blankets to them.

Tiếng Việt:

Dịch vụ tình nguyện là những gì chúng tôi làm vì lợi ích của cộng đồng. Hầu hết mọi người đều thích công việc này, và tôi cũng vậy, tôi thường gửi sách cho trẻ em ở vùng đất ngập nước, hoặc giúp đỡ người già, đặc biệt là người bệnh. Tôi muốn làm điều này vì tôi muốn chia sẻ những gì tôi có với những đứa trẻ đang gặp khó khăn. Tôi hy vọng rằng không có trẻ em nào bị đói và cảm lạnh. Tôi sẽ nấu vào cuối tuần và mang đến cho các em nhỏ trên phố. Tôi cũng sẽ khuyến khích bạn bè của tôi quyên góp quần áo và chăn cho họ.

Đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện – Mẫu 6

Tiếng Anh

I have a lot of interests but most of my work is volunteering. It made me able to make friends with many people and I could help poor students with difficulties when I gave something to them, I was very happy and always thanked them in the happy face. I hope everyone will do more volunteer work.

Tiếng Việt

Tôi có nhiều sở thích, nhưng hầu hết công việc của tôi là phục vụ tình nguyện. Điều này cho phép tôi kết bạn được rất nhiều, khi tôi cho họ một thứ gì đó, tôi có thể giúp họ, tôi rất vui, luôn cảm ơn họ với vẻ mặt vui vẻ. Tôi hy vọng mọi người có thể làm nhiều công việc thiện nguyện hơn.

Đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện – Mẫu 7

Tiếng Anh

Xem Thêm : mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Being a summer volunteer is one of the good things we can do in our student time. Instead of wasting our time playing games or wandering with our friends, we can join the Blue Summer campaign at schools. By doing so, we can become young volunteers to help people who are in need. I always remember last summer when our volunteer team had been to a poor countryside. That place even lacked of clean water and electricity, while in many other places people are wasting them. After a day of resting, we started to clean up the old school together, attended in the project of reconstructing a number of local bridges which funded by donors. We lived in some of the houses of the local people, and we spent time doing house chores, playing, and eating together. Although their lives are lacking of materials, their hearts are full of love and kindness. We helped them with our strength and the ebullient spirit of youth, and in return they took care of us so we could be safe and happy while we were away from home. After a month and a half, we successfully restored an old school and one bridge, and we built one more small new bridge. These things really helped children at that place had a better educational environment, and people had an easier road to go to work. Local people were very excited with those new constructions, and we promised to come back next summer to bring better things. When the volunteer trip ended, my parents were very happy when I came back home safely. I felt so proud of myself because I could prove that I was a mature person by helping other people. Summer is coming soon, and I cannot wait to be on my next volunteer trip together with my friends.

Tiếng Việt

Khi chúng ta còn là sinh viên, trở thành tình nguyện viên mùa hè là điều tốt chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể tham gia các hoạt động mùa hè xanh của trường thay vì mất thời gian chơi điện tử hay đi chơi với bạn bè. Bằng cách tham gia môn thể thao này, chúng ta có thể trở thành những tình nguyện viên trẻ tuổi giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tôi vẫn nhớ nhóm tình nguyện của chúng tôi đã đến một vùng quê nghèo vào mùa hè năm ngoái. Nơi này thậm chí còn thiếu nước sạch và điện, nhiều nơi khác, người dân đang lãng phí chúng. Sau một ngày nghỉ, chúng tôi bắt đầu cùng nhau dọn dẹp trường cũ và tham gia vào dự án xây dựng lại một cây cầu ở địa phương với sự giúp đỡ của các nhà tài trợ. Chúng tôi sống trong nhiều gia đình địa phương và chúng tôi dành thời gian làm việc vặt, chơi và ăn cùng nhau. Cuộc sống của họ tuy thiếu thốn về vật chất nhưng trái tim của họ đầy ắp tình thương và lòng nhân ái. Chúng tôi giúp họ có sức sống và sức sống tươi trẻ, và đổi lại, họ chăm sóc chúng tôi để chúng tôi được yên ổn và hạnh phúc khi xa quê hương. Một tháng rưỡi sau, chúng tôi đã trùng tu thành công trường học và một cây cầu, đồng thời xây dựng một cây cầu mới. Những điều này thực sự giúp trẻ em có một môi trường giáo dục tốt hơn và mọi người có cách làm việc dễ dàng hơn. Người dân địa phương rất hào hứng với công việc này, và chúng tôi hứa sẽ quay lại vào mùa hè năm sau để mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Sau chuyến thiện nguyện, tôi về nhà an toàn, bố mẹ tôi ngất ngây. Tôi rất tự hào về bản thân vì tôi có thể chứng minh rằng tôi là một người trưởng thành bằng cách giúp đỡ người khác. Sắp đến mùa hè rồi, tôi nóng lòng muốn tiếp tục hành trình thiện nguyện cùng bạn bè của mình.

Đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện – Mẫu 8

While I am still in my beautiful years of youth, I choose to live a useful life instead of a lazy one. Many young people just want to go home and watch TV, or they love to spend their free time to sleep without doing anything else. For me, I decided to become a volunteer in order to help other people with my ability. Last summer, my school volunteer group visited a nursing home for the elderly artists. When we came, those seniors were very happy because they might see us as their grandchildren. After greeting them, we started to clean up the inner house and the yard. We brought out the old broken stuffs then painted the wall in a brighter color. Another group made sure the yard was free of trash and pile of unnecessary things. We also planted a tree in the corner of the yard so people in the nursing home could have some shade on the sunny day. There were about a hundred of us, so we finished all of our tasks in just one day. In the evening, some of the old ladies cooked some delicious dishes for us, and we had a small party before we headed home. We give them the presents that we had prepared in advance, and we even performed some of our silly dancing and singing skills. They also prepared a small play for us, and we felt that their passion for art was never faded. We had great time together, and the nursing had a better appearance thanks to all of our efforts. When we packed our stuffs to go home, the attachment of those seniors even made some of us cry. We promised to pay a visit soon to bring more happiness and vitality to that place. The volunteer trip was beyond my expectation, and I realized that life is only meaningful when I know how to help people around me.

Tiếng Việt

Trong khi tôi vẫn đang ở những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, tôi chọn sống một cuộc sống hữu ích thay vì sống lười biếng. Rất nhiều người trẻ tuổi chỉ muốn về nhà xem TV, hoặc họ chỉ muốn dành thời gian rảnh để ngủ mà không làm thứ gì khác. Đối với tôi, tôi quyết định trở thành một tình nguyện viên để giúp đỡ người khác với khả năng của mình. Mùa hè vừa rồi, nhóm tình nguyện viên ở trường tôi ghé thăm một viện dưỡng lão dành cho các nghệ sĩ lớn tuổi. Khi chúng tôi đến, các ông bà rất vui mừng vì có lẽ họ xem chúng tôi như cháu của họ. Sau khi thăm hỏi, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp bên trong ngôi nhà và phía ngoài sân. Chúng tôi mang những đồ vật cũ hỏng hóc ra ngoài và sơn các bức tường bằng một màu sáng hơn. Một nhóm khác đảm bảo rằng khoảng sân không có rác và những đống đồ không cần thiết. Chúng tôi cũng trồng một cái cây ở góc sân để mọi người ở đây có thêm bóng mát vào những ngày nắng. Chúng tôi có khoảng một trăm người, vì thế chúng tôi hoàn thành tất cả công việc chỉ trong một ngày. Vào buổi chiều, một vài cô đã nấu cho chúng tôi những món ăn ngon tuyệt, và chúng tôi có một buổi tiệc nhỏ trước khi về nhà. Chúng tôi biếu họ những phần quà đã được chuẩn bị trước, và chúng tôi thậm chí còn biểu diễn những kĩ năng nhảy múa ngớ ngẩn của mình. Họ cũng chuẩn bị một vở kịch nhỏ cho chúng tôi, và chúng tôi cảm thấy rằng niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ nhạt phai trong họ. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, và ngôi nhà dưỡng lão có một vẻ ngoài tốt hơn nhờ vào nỗ lực của tất cả mọi người. Khi chúng tôi dọn đồ để về nhà, sự quyến luyến của các ông bà ở đây khiến một số người bật khóc. Chúng tôi hứa sẽ sớm ghé thăm để mang nhiều niềm vui và sức sống hơn cho nơi này. Chuyến đi tình nguyện đó thật sự còn vượt ngoài mong đợi của tôi, và tôi nhận ra rằng cuộc sống chỉ ý nghĩ khi tôi biết giúp đỡ những người xung quanh mình.

Đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện – Mẫu 9

Many people in the world do volunteer work. There are many volunteer works such as visiting old or sick people, teach poor children and so on. In my opinion, there are five main reasons why i do volunteer work. I want to bring happiness to poor and disabled children as well as boys who no have longer fathers and girls who no have mothers. I want to help these children be gone to school and teach them things which they usually learn from their parents. Beside, i also want to take care of old and sick people because i consider them as their relatives and hope to help them pass over loneliness and sickness. In the next summer vacation, if i have time, i’ll enjoy some organisation with my friends. Finally, above all things, i think that the happiest people in the world are those who help to bring happiness to others.

Tiếng Việt

Có rất nhiều người làm công việc tình nguyện trên khắp thế giới. Có rất nhiều công việc thiện nguyện, chẳng hạn như thăm người già hoặc bệnh tật, dạy trẻ em nghèo, v.v. Theo tôi, có năm lý do chính khiến tôi trở thành một tình nguyện viên. Tôi muốn mang lại hạnh phúc cho những trẻ em nghèo và khuyết tật, những em trai không có cha và những cô gái không có mẹ. Tôi muốn giúp những đứa trẻ này đến trường và dạy chúng những gì chúng thường học được từ cha mẹ chúng. Ngoài ra, tôi cũng muốn chăm sóc những người già, người bệnh, vì tôi coi họ như người thân của mình, mong có thể giúp họ vượt qua nỗi cô đơn, bệnh tật. Kỳ nghỉ hè tới, nếu có thời gian, tôi sẽ tổ chức một số hoạt động thú vị với bạn bè của mình. Cuối cùng, và quan trọng nhất, tôi nghĩ những người hạnh phúc nhất trên thế giới là những người giúp người khác mang lại hạnh phúc.

Đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện – Mẫu 10

Volunteer is nowadays a kind of community activity that attracts a large number of attendants from different age nhóm on the basis of its huge advantages. In the first place, voluntary work provides adolescents many precious opportunities to develop social skills, foster independence and form the ability to deal with difficulties in different situations. Simultaneously, every member will be taught how lớn work in a team, the way lớn make conversation or the responsibility of finishing a task. The experience you gain will be valuable for your future, and, hence tackles serious problems in later life and ameliorates your quality of work. In addition, volunteer requires us kindness, determination, flexibility and a sense of moral responsibility lớn adapt to something new, thus improving our character as well as our ability. What is more, you can widen your relationship by making new bạn bè through regular activities of clubs or organizations. You can also have a chance lớn travel more, have great adventures, approach something new or explore more interesting things you have not experienced before. In conclusion, the number of people applying for voluntary work has been on the increase in recent years and in the future, this figure is expected lớn rise higher when more people can realize profound effects of volunteering on the lives of individuals.

Tiếng Việt:

Hiện nay, công tác tình nguyện là một trong những hoạt động cộng đồng, thu hút đông đảo người tham gia ở nhiều độ tuổi khác nhau bởi những lợi ích vô cùng lớn mà nó mang lại. Thứ nhất, hoạt động tình nguyện cung cấp cho những người trẻ tuổi những cơ hội quý giá để phát triển các kỹ năng cơ bản, thúc đẩy tính độc lập và phát triển các kỹ năng đối phó với các tình huống khó khăn và các tình huống khác nhau. Mỗi thành viên sẽ được dạy cách làm việc theo nhóm, cách bắt đầu và duy trì đối thoại, hoặc trách nhiệm của họ trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình. Kinh nghiệm mà chúng tôi thu được sẽ rất hữu ích trong tương lai, giúp chúng tôi vượt qua những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống trong tương lai và nâng cao chất lượng công việc của chúng tôi. Ngoài ra, công việc tình nguyện đòi hỏi lòng tốt của mọi người, sự quyết tâm, trách nhiệm đạo đức và sự linh hoạt để thích ứng với những điều mới, giúp cải thiện nhân cách và khả năng của mọi người. Quan trọng hơn, chúng ta có thể mở rộng mối quan hệ của mình bằng cách kết bạn mới thông qua các hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ hoặc đơn vị. Chúng ta cũng có thể có nhiều cơ hội hơn để đi du lịch, có những chuyến đi ngắn ngày thú vị, trải nghiệm những điều mới mẻ và học hỏi những điều thú vị mà chúng ta chưa từng có cơ hội thử. Tóm lại, số lượng người nộp đơn cho công việc tình nguyện đã tăng lên qua từng năm. Hiện tại và trong tương lai, khi ngày càng có nhiều người nhận ra tác động sâu sắc của công việc tình nguyện đối với cuộc sống độc thân của họ, con số này được dự đoán sẽ tăng lên đáng kể.

Đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện – Mẫu 11

When we were in grade 12, my class and I did volunteer work in an orphanage. We started by setting out early in the morning, we went there with many toys and candies for children there. Those disabled children were left there by their parents, who were not able to grow them up. Besides preparing candies and some drinks, we also organized some games with them. We cooked lunch by ourselves and ate with them. In the afternoon, we organized a music show with the performance of both volunteers and the children there. There were many laughs and handclaps during the presentations, which proved that we had a really funny moment. Kids said that they want to meet parents but their parents rarely came to meet them or some of them don’t know who their parents are. So they always looked forward to volunteers coming and playing with them. They were so happy that day and so are we. We left late in the afternoon. They were grateful for coming there and we also promised to come back regularly. Leaving them behind, we nearly burst into tears, they are so lamentable. This voluntary work made us understand that there are still many unfortunate lives in this world. Being a student, let’s study hard to build a better nation and help the country escape poverty.

Tiếng Việt

Khi chúng tôi học lớp 12, tôi và lớp tôi tình nguyện vào trại trẻ mồ côi. Chúng tôi đi ra ngoài vào sáng sớm, và chúng tôi đã mang rất nhiều đồ chơi và bánh kẹo cho những đứa trẻ ở đó. Những đứa trẻ tàn tật đó được giữ ở đó bởi những đứa trẻ mà cha mẹ không thể cho phép chúng lớn lên. Ngoài việc chuẩn bị đồ ngọt và một số đồ uống, chúng tôi còn tổ chức một số trò chơi với họ. Chúng tôi tự nấu bữa trưa và ăn cùng họ. Vào buổi chiều, chúng tôi tổ chức một chương trình ca nhạc với các tình nguyện viên và trẻ em. Cả buổi thuyết trình tràn ngập tiếng cười và những tràng vỗ tay, điều đó chứng tỏ chúng tôi đã có những giây phút rất thú vị. Những đứa trẻ nói rằng chúng muốn gặp cha mẹ của mình, nhưng cha mẹ của chúng hiếm khi đến, và một số thậm chí không biết cha mẹ của chúng là ai. Vì vậy họ luôn mong có những người tình nguyện đến chơi cùng. Họ đã rất hạnh phúc vào ngày hôm đó, và chúng tôi cũng rất hạnh phúc. Chúng tôi rời đi vào cuối buổi chiều. Họ rất biết ơn khi đến đó và chúng tôi hứa sẽ quay lại thường xuyên. Để lại cho họ, chúng tôi suýt khóc, họ thật đáng thương. Việc làm thiện nguyện này khiến chúng tôi hiểu rằng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh. Là sinh viên, hãy học tập chăm chỉ để xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn, đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo.

Đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện – Mẫu 12

In recent decades, there is a sharp increase in the number of people taking part in volunteering on tài khoản of some wonderful benefits that voluntary work can bring us as follows. In the first place, volunteering is beneficial to both mental and physical health. It has been shown that people will enjoy higher life satisfaction when being helpful lớn others, which allows them to quét rid of stress, anxiety and depression. Secondly, volunteering builds a strong relationship among humans. It is dễ lớn make friends with the same hobbies or purposes. That is why voluntary work is the perfect opportunity for people who are so shy and afraid of connecting with other people. Last but not least, people can gain work experiences and better career development. Such life skills can be gain through this activity as teamwork, problem-solving, time-management. Volunteering gives people miễn phí chances lớn try out new fields, testing new jobs lớn find the most suitable one in the future. lớn conclude, there are numerous personal benefits that people can gain by doing the volunteer work so it is encouraged that people should spend some miễn phí time to take part in this meaningful activity.

Trong những thập kỷ gần đây, do những lợi ích sau đây mà công việc tình nguyện mang lại, số lượng người tham gia công việc tình nguyện đã tăng lên nhanh chóng. Thứ nhất, dịch vụ tự nguyện mang lại lợi ích cả về tinh thần và vật chất. Nó chỉ ra rằng mọi người cảm thấy tốt khi họ giúp đỡ người khác và giúp họ thoát khỏi căng thẳng, sợ hãi, trầm cảm và các vấn đề khác. Thứ hai, dịch vụ tự nguyện giống như một sợi dây kết nối giữa con người với nhau. Thật dễ dàng để kết bạn với những người cùng chí hướng. Đây là lý do tại sao công việc tình nguyện là một cơ hội duy nhất cho những người nhút nhát và ngại tiếp xúc với người khác. Cuối cùng, những người xung quanh có thể nhận thức tốt hơn về kinh nghiệm làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Các kỹ năng sẽ có được thông qua hoạt động này, chẳng hạn như làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian. Nó mang lại cho người khác cơ hội để thử trải nghiệm mới và trải nghiệm công việc mới để tìm được công việc phù hợp với họ nhất trong tương lai. Có thể thấy, chúng tôi đã thu được rất nhiều lợi ích từ hoạt động tình nguyện, vì vậy, mọi người nên dành nhiều thời gian hơn nữa cho những hoạt động ý nghĩa này.

Viết đoạn văn về công việc tình nguyện bằng tiếng Anh – Mẫu 13

I want to provide food, clothes and blankets for wandering children. I want to do that because I want to share what I have with the children in need. I also want the world to be good people to help the wandering children. I hope that no child will be hungry and cold. I will cook food and bring it to street children on the weekends. I will do this in my future. I will also encourage my friends to donate clothes and blankets for them.

Tiếng Việt

Tôi muốn cung cấp thực phẩm, quần áo và chăn cho những trẻ em vô gia cư. Tôi muốn làm điều này vì tôi muốn chia sẻ những gì tôi có với trẻ em đang cần. Tôi cũng mong rằng trên thế giới này có nhiều người tốt bụng giúp đỡ những đứa trẻ vô gia cư, và tôi mong rằng sẽ không có đứa trẻ nào bị đói và bị cảm lạnh. Tôi sẽ nấu vào cuối tuần và mang đến cho các em nhỏ trên phố. Tôi sẽ làm như vậy trong tương lai, và tôi sẽ khuyến khích bạn bè của tôi quyên góp quần áo và chăn cho họ.

Tạm kết: Trong bài viết trên, DongnaiArt giới thiệu đến bạn bố cục của bài viết về một đoạn văn nói về công việc tình nguyện bằng tiếng anh. Hy vọng bạn sẽ thấy nó hữu ích!

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Cẩm Nang Việc

Lời kết: Trên đây là bài viết 20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

4 lưu ý “cần nhớ” khi học và luyện thi IELTS

Chứng chỉ IELTS có lẽ đã khá quen thuộc với chúng ta hiện nay. Tuy nhiên, để có thể chinh phục được band điểm cao của bài…

Top 20 web học trực tuyến phổ biến nhất trong và ngoài nước hiện nay

Trong thời đại hiện nay, học trực tuyến trở thành một phương thức giáo dục phổ biến và phát triển nhanh chóng. Cùng với đó là sự…

Tổng hợp báo cáo thực tập thương mại điện tử

Tổng hợp báo cáo thực tập thương mại điện tử

Việc sinh viên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tế về thương mại điện tử sẽ tạo nên lợi thế…

Nghị luận xã hội về chiến tranh và hòa bình [cập nhật 2022]

Nghị luận xã hội về chiến tranh và hòa bình [cập nhật 2022]

Có thể bạn quan tâm Tuyển tập trọn bộ 55+ tranh vẽ Pokemon đẹp nhất cho bé Mỹ thuật chân dung: Nghệ thuật lưu giữ cảm xúc…

Cách viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn chuyên nghiệp

Cách viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn chuyên nghiệp

Sau buổi phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng, bạn đừng quên gửi thư cảm ơn nhé vì đơn thuần chỉ là trả lời email phỏng…

Tổng hợp tranh vẽ Chí Phèo, Thị Nở

Tổng hợp tranh vẽ Chí Phèo, Thị Nở

Đổi mới việc dạy học môn Văn nhằm phát triển năng lực tư duy và cảm thụ của học sinh. Nếu không khéo léo, giáo viên sẽ…