mẫu bổ nhiệm phó giám đốc

Cùng xem mẫu bổ nhiệm phó giám đốc trên youtube.

mẫu bổ nhiệm phó giám đốc

công ty mẫu bổ nhiệm phó giám đốc đơn vị

Bổ nhiệm phó giám đốc là một quyết định vô cùng quan trong thay đổi bộ máy và hoạt động quản lý điều hành của một doanh nghiệp. Vậy khi thực hiện mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm gồm những nội dung nào? Để trả lời những thắc mắc trên, chúng tôi mời Khách hàng cùng tham khảo thông tin bài viết sau đây của Luật Hoàng Phi.

Phó giám đốc công ty là gì?

Phó giám đốc là vị trí nhân sự cấp cao trong bộ máy điều hành, thay mặt Giám đốc xử lý và quyết định các công việc khi Giám đốc vắng mặt, thực hiện những công việc được ủy quyền hoặc theo sự phân công nhiệm vụ của Doanh nghiệp.

Thường trong các hoạt động của doanh nghiệp thì Chức năng chính của Phó giám đốc là giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của công ty, doanh nghiệp theo sự phân công của Giám đốc.

Bên cạnh đó, chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả hoạt động, thiết lập mục tiêu, chính sách cho việc quản lý các bộ phận.

Nhiệm vụ của phó giám đốc công ty?

Tùy vào từng mảng công việc phụ trách trong mỗi doanh nghiệp, đơn vị mà Phó giám đốc sẽ có các nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, họ vẫn phải đảm bảo những công việc chính như sau đó là:

– Quản lý nhân sự: Công việc của một Phó giám đốc bao gồm phân công, bố trí nhân sự, đôn đốc và quản lý nguồn lực theo đúng quy định của công ty. Ngoài ra còn đào tạo, đánh giá khen thưởng nhân viên, tham gia phỏng vấn và đào tạo nhân viên mới. Dẫn dắt, phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu, chức năng và nhiệm vụ của họ.

– Thực hiện hoạt động hướng dẫn kinh doanh/sản xuất: Phó giám đốc có nhiệm vụ hỗ trợ các bộ phận, điều phối ngân sách, lập kế hoạch để đảm bảo quá trình hoạt động trơn tru. Trao đổi với Giám đốc, thảo luận về các lựa chọn để có quyết định chính sách phù hợp.

– Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực hành chính như thực hiện các công việc liên quan đến kỹ năng văn thư như phân tích công việc, đánh giá nhiệm vụ để giao nhiệm vụ cho các nhân viên được đúng người, đúng việc. Tiếp đến thực hiện đào tạo, lập kế hoạch, kiểm soát hành chính, quản lý dự án, quản lý chương trình nghiên cứu để nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận.

Ví dụ: Phó giám đốc sản xuất sẽ có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất theo đúng quy trình công nghệ, đơn đặt hàng và kế hoạch được giao. Duy trì, cải thiện hệ thống chất lượng nhằm giảm tỷ lệ sai sót, hỏng sản phẩm, tăng hiệu quả sử dụng máy móc, vật tư, nhân lực. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị, báo cáo về hệ thống máy móc của phân xưởng.

Đối với Phó giám đốc kinh doanh thì sẽ khác biệt hơn, bởi nhiệm vụ là thực hiện triển khai các kế hoạch kinh doanh đến các đơn vị, cập nhật tình hình hàng hóa, giá cả trên thị trường, phân tích doanh số và khả năng tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời thực hiện việc giám sát theo dõi chặt chẽ những vấn đề liên quan đến công việc, hoàn thành theo yêu cầu khác của cấp trên.

Thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH, Cổ phần

Pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể về thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Tuy nhiên có thể xem xét các cơ quan, chức danh có thẩm quyền trong Công ty để xem xét về thủ tục cũng như thẩm quyền bổ nhiệm chức danh này.

Ví dụ như trong công ty cổ phần thì Đại hội đồng cổ đông là cơ quản có quyền lực cao nhất trong công ty, liên quan đến thẩm quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong công ty thì đại hội cổ đông có thẩm quyền bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên. Như vậy, có thể hiểu việc bổ nhiệm Phó GĐ không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tiếp đến là Luật doanh nghiệp quy định HĐQT có thẩm quyền bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.

Tuy nhiên, luật chỉ quy định thế nào là người quản lý doanh nghiệp mà lại chưa có quy định thế nào là người quản lý quan trọng trong công ty? Song chúng ta đối chiếu với quy định người quản lý doanh nghiệp thì:

Người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Theo quy định này, chức danh Phó giám đốc công ty không phải là chức danh quản lý trong công ty theo quy định của luật mà do Điều lệ công ty quy định. Tiếp nữa là Giám đốc/Tổng giám đốc công ty có quyền bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Từ những căn cứ đó, chúng ta thấy cả HĐQT và Giám đốc/Tổng giám đốc công ty đều có thẩm quyền bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty và việc phân chia thẩm quyền bãi nhiệm các chức danh này hoàn toàn do Điều lệ công ty quy định.

Vậy nên với thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc trong các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thì đều do Điều lệ công ty quy định.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH

CÔNG TY TNHH HOA VŨ

Số: 130/QĐ-BNPGD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH

CÔNG TY TNHH HOA VŨ

– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Xem Thêm : mẫu quyết định giao nhiệm vụ

– Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH HOA VŨ;

– Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH Hoa Vũ về việc bổ nhiệm phó giám đốc công ty phụ trách kinh doanh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

– Ông/Bà: Trần Minh Khôi

– Sinh ngày: 25/02/1983

– Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

– CMND/Thẻ căn cước công dân số: 163456789187 Do Công an tỉnh Nam Định Cấp ngày 15 tháng 10 năm 2020.

– Hộ khẩu thường trú: Số 3 đường Phan Bội Châu, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định.

– Chỗ ở hiện tại: 114 đường Trung kính, toà nhà f4 đơn nguyên 1, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoa Vũ

Điều 2: Ông/Bà Trần Minh Khôi chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Hoa Vũ theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

Điều 3: Ông/Bà Trần Minh Khôi và các thành viên, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

THAY MẶT CÔNG TY TNHH

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Long

Trần Hoàng Long

Tải (Download) Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty cổ phần

CÔNG TY CP THÁI DƯƠNG

Số: 156 – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

Vụ Bản, ngày 20 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc/ Phó Tổng giám đốc điều hành công ty

__________________

Xem Thêm : Top Inc là gì? Jsc là gì? Phân biệt một số thuật ngữ viết tắt dễ nhầm lẫn

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG

– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thái Dương;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty Thái Dương;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà Trần Thu Phương Thảo

CMND/Thẻ căn cước công dân số: 163456789112 Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định Ngày cấp: 15/12/2020

Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Vinh, xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, Nam Định

Giữ chức vụ Giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

– Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

– Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

– Ông/Bà Trần Thị Phương Thảo có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Trần Quang Vinh

Tải (Download) Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty cổ phần

Xem Thêm : Top Inc là gì? Jsc là gì? Phân biệt một số thuật ngữ viết tắt dễ nhầm lẫn

Hướng dẫn các ghi quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty cần phải đảm bảo đầy đủ về hình thức và nội dung của quyết định:

Thứ nhất: Về hình thức, Phần mở đầu của quyết định cần phải đảm bảo có đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ; phải có địa điểm, ngày, tháng, năm ban hành quyết định; tên của quyết định phải có nội dung công việc cần được giải quyết; các căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn để ban hành ra quyết định bổ nhiệm phó giám đốc.

Tiếp đến phần kết luận phải có nơi nhận, chữ ký của người đại diện và con dấu của công ty.

Thứ hai: Về phần nội dung của quyết định bổ nhiệm phó giám đốc cần chú ý:

Cần phải ghi rõ ràng và chính xác tên người được bổ nhiệm, số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ nơi thường trú, chức vụ trên các điều, khoản, điểm; quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm; các cá nhân và các tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định; thời gian quyết định có hiệu lực thi hành.

Trên đây là một số chia sẻ của Luật Hoàng Phi về Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty, Khách hàng tham khảo nội dung bài viết có vấn đề gì chưa hiểu vui lòng phản hồi trực tiếp để nhân viên hỗ trợ nhanh nhất.

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Cẩm Nang Việc

Lời kết: Trên đây là bài viết mẫu bổ nhiệm phó giám đốc. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Cách viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn chuyên nghiệp

Cách viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn chuyên nghiệp

Sau buổi phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng, bạn đừng quên gửi thư cảm ơn nhé vì đơn thuần chỉ là trả lời email phỏng…

Cách khắc phục lỗi save trong word 2010 mà bạn nên biết

Cách khắc phục lỗi save trong word 2010 mà bạn nên biết

https://www.youtube.com/watch?v=lASide7oOQkCó thể bạn quan tâm Mức lương trợ lý giám đốc và công việc cụ thể thường ngày trường đại học tiếp viên hàng không hướng dẫn…

Hướng dẫn cách ghi nhật ký chung chi tiết

Hướng dẫn cách ghi nhật ký chung chi tiết

Các số liệu kế toán được theo dõi tại các sổ kế toán. Ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung được nhiều doanh nghiệp…

20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022

20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Dh_AhY48iGECó thể bạn quan tâm Kế toán doanh thu thường làm những công việc gì? Shark Vương là ai – Tiểu sử, sự nghiệp người đưa Shark…

Mẫu lời tri ân khách hàng hay, sâu sắc và ý nghĩa nhất 2022

Mẫu lời tri ân khách hàng hay, sâu sắc và ý nghĩa nhất 2022

https://www.youtube.com/watch?v=zvkH5Z0VN6MCó thể bạn quan tâm Tổng hợp hình nền Cương Tiểu Ngư cho điện thoại Cách tạo trang bìa đẹp trong Word Mẫu nhật ký công việc…

6 thủ thuật excel cho dân văn phòng hữu ích, dễ thực hiện

Excel là phần mềm cực kỳ hữu ích nhất là trong công việc. Để thao tác với excel được nhanh, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng…