Hướng dẫn viết bản kiểm điểm cá nhân, bản nhận xét đánh giá cá nhân

Cùng xem Hướng dẫn viết bản kiểm điểm cá nhân, bản nhận xét đánh giá cá nhân trên youtube.

bản nhận xét cá nhân

công ty bản nhận xét cá nhân DongnaiArt

Bản kiểm điểm cá nhân hay bản tự nhận xét ưu khuyết điểm của bản thân, bản tự đánh giá nhận xét của cá nhân (TNXĐGCN) là một trong những loại biểu mẫu mà nhiều công ty yêu cầu người lao động thực hiện để tự đánh giá nhận xét năng lực cá nhân, những ưu nhược điểm của bản thân một cách cụ thể và khách quan. Để từ đó người lao động sẽ tự rút ra những kinh nghiệm/bài học, những thiếu sót của bản thân và nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện chính mình nhằm hoàn thành tốt công việc được giao.

Không phải chỉ những người đã đi làm mới cần phải làm bản TNXĐGCN để nộp lên cấp trên, mà những người đang tìm việc làm cũng có thể làm một bản tự đánh giá, nhận xét bản thân theo hướng mà nhà tuyển dụng mong muốn để gửi cho đơn vị mà họ muốn ứng tuyển.

Bản nhận xét cá nhân

Cách viết bản tự đánh giá nhận xét năng lực cá nhân

Bản TNXĐGCN thường có 3 nội dung chính như sau:

Phần 1: Thông tin cá nhân của người lập biên bản gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, đơn vị công tác.

Phần 2: Tự đánh giá về ưu điểm.

Người lập biên bản cần tự nhìn nhận và đưa các ưu điểm của bản thân trong 3 mảng: tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phần 3: Tự đánh giá về khuyết điểm

Người lập biên bản cần trung thực nhìn nhận những nhược điểm của bản thân, dũng cảm nói ra đồng thời đưa ra cách khắc phục.

Lưu ý khi viết bản tự nhận xét đánh giá cá nhân

  • Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân cần ngắn gọn, súc tích và đúng trọng tâm, tránh viết dài lê thê như một bài diễn văn.
  • Với người chưa đi làm, cần tập trung vào những kỹ năng hay đức tính mà vị trí ứng tuyển và nhà tuyển dụng yêu cầu.
  • Sử dụng từ ngữ thích hợp và rõ nghĩa, văn phong chuyên nghiệp, đánh thẳng vào trọng tâm, tránh dùng từ chung chung.
  • Hãy rà soát thật kỹ để tránh sót lỗi chính tả.

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá cá nhân

1. Bản tự kiểm điểm cá nhân dùng trong doanh nghiệp

Bản tự kiểm điểm cá nhân dùng trong tổ chức, doanh nghiệp tư nhân thường khá đơn giản và ngắn gọn, bạn chỉ cần trình bày sự việc xảy ra, nguyên nhân cũng như hậu quả và đề xuất hình thức kỷ luật. Tải bản kiểm điểm cá nhân này tại đây (file Word).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-o0o-

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: …………………

Tôi tên là :…………………

Đơn vị :……………………

Chức vụ :…………………

Nhiệm vụ được giao: ……………….

Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm bản thân như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:………………………..

Nguyên nhân sai phạm:…………………………

Hậu quả do sai phạm xảy ra:…………………

Tự nhận hình thức kỷ luật:…………………….

…Ngày … tháng … năm 20………

Người viết kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Bản tự kiểm điểm cá nhân của Đảng viên

Như tên gọi, bản kiểm điểm Đảng viên thường được các Đảng viên sử dụng khi đánh giá cuối năm, khi chuyển công tác hay vi phạm kỷ luật. Bạn có thể tải mẫu bản kiểm điểm Đảng viên tại đây (dạng Word).

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM-

ĐẢNG BỘ ……….. Chi bộ: ……………

….., ngày… tháng… năm…

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm:……………………………….…………

Họ và tên:……………………………….…………

Ngày sinh:……………………………….…………

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: ……………………………………

Chức vụ đoàn thể: ………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………

Chi bộ: …………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

– Về tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Xem Thêm : Người sáng lập Google

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: (Liên hệ với các biểu hiện như: Dân chủ hình thức,…).

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao trong năm, đạt được những kết quả khả quan…

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: Thỉnh thoảng vẫn còn chưa tập trung vào công việc dẫn đến còn xảy ra một số sai sót nhỏ…

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

Cố gắng học tập kinh nghiệm và thực tế công tác của bản thân, đề xuất kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên): Chưa dành nhiều thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước…

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Trong một số công việc còn chưa sắp xếp được thời gian hợp lý để thực hiện khiến không đủ thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật…

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân: Đang dần dần xây dựng thời gian biểu hợp lý hơn để dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và tìm hiểu các quy định của Đảng, pháp luật…

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:………….

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:………………………………………………………..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:…………………

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:………..

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Bản kiểm điểm cá nhân khi sai phạm

Bản kiểm điểm khi gặp sai phạm trong quá trình làm việc, công tác. Bạn có thể tải bản mẫu tại đây.

Xem Thêm : Infographic Là Gì? 12 Phần Mềm Làm & Thiết Kế Infographic Online

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:…………………………………………

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:……………………………….

Nhiệm vụ được giao là:…………………………………………..

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:………………………………………………………………………

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

…………………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):

………………………………………………………………………………………………………….

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

………………………………………………………………………………………………………….

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính

– Khiển trách bằng văn bản;- Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;- Sa thải.

………, ngày……..tháng…….năm…….Người viết kiểm điểm(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm

Một số tổ chức sử dụng bản đánh giá cuối năm nhưng vẫn nhiều nơi yêu cầu bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm. Bạn có thể tải bản kiểm điểm mẫu dưới dạng Word này về để chỉnh sửa.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc——-***——-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Ngày …. tháng….năm…….

Kính gửi:………………………………………..

Tên tôi là:………………………………………

Sinh ngày:……………………………………

Chức vụ:……………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………..

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

Phẩm chất chính trị đạo đức và lối sống:

+ Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.

+ Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của……………… đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong…………….

+ Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

+ Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

Về chuyên môn nghiệp vụ:

+ Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

+ Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của…

+ Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

Phần tự đánh giá cá nhân:

+ Ưu điểm: Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

+ Nhược điểm: Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

+ Tự xếp loại:……………………………………

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm. Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…….., ngày….tháng ….năm………

Trên đây là 4 mẫu bản kiểm điểm phổ biến nhất mà các cá nhân sử dụng. Bạn có thể tải về mẫu bản kiểm điểm phù hợp dưới dạng file Word và chỉnh sửa cho đúng với mục đích của mình.

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Cẩm Nang Việc

Lời kết: Trên đây là bài viết Hướng dẫn viết bản kiểm điểm cá nhân, bản nhận xét đánh giá cá nhân. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Cách viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn chuyên nghiệp

Cách viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn chuyên nghiệp

Sau buổi phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng, bạn đừng quên gửi thư cảm ơn nhé vì đơn thuần chỉ là trả lời email phỏng…

Cách khắc phục lỗi save trong word 2010 mà bạn nên biết

Cách khắc phục lỗi save trong word 2010 mà bạn nên biết

https://www.youtube.com/watch?v=lASide7oOQkCó thể bạn quan tâm Web Developer là gì? microsoft visual c++ có tác dụng gì Các Mẫu Báo cáo thành tích mới nhất năm 2021 bìa…

Hướng dẫn cách ghi nhật ký chung chi tiết

Hướng dẫn cách ghi nhật ký chung chi tiết

Các số liệu kế toán được theo dõi tại các sổ kế toán. Ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung được nhiều doanh nghiệp…

20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022

20 Mẫu đoạn văn tiếng Anh về công việc tình nguyện hay nhất năm 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Dh_AhY48iGECó thể bạn quan tâm Shark Thủy Là Ai ? Tiểu sử ông Nguyễn Ngọc Thủy Hướng Dẫn Chạy Quảng Cáo Google Adwords – Ads | Cơ…

Mẫu lời tri ân khách hàng hay, sâu sắc và ý nghĩa nhất 2022

Mẫu lời tri ân khách hàng hay, sâu sắc và ý nghĩa nhất 2022

https://www.youtube.com/watch?v=zvkH5Z0VN6MCó thể bạn quan tâm Top Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 17): Chỉnh sửa ảnh trong Word 2016 chuyên nghiệp hơn Hàm DATEDIF, tính khoảng…

6 thủ thuật excel cho dân văn phòng hữu ích, dễ thực hiện

Excel là phần mềm cực kỳ hữu ích nhất là trong công việc. Để thao tác với excel được nhanh, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng…