3 mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác thường dùng

Cùng xem 3 mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác thường dùng trên youtube.

Mẫu bản nhận xét quá trình công tác

Hình thức lấy ý kiến ​​đánh giá quá trình công tác là bản tự kiểm điểm về hiệu quả công việc, phẩm chất đạo đức,… và căn cứ vào đó để cấp trên ra quyết định bổ nhiệm. việc làm.

Việc sử dụng biểu mẫu đánh giá thành tích nhân viên là gì?

Các mẫu phiếu đánh giá nhằm đánh giá quá trình làm việc của nhân viên được sử dụng rộng rãi và có ý nghĩa, chức năng quan trọng.

Phiếu này là biểu mẫu được thiết kế để cá nhân cán bộ tự đánh giá toàn diện về bản thân trong suốt nhiệm kỳ cán bộ.

Đây là căn cứ quan trọng để xem xét bổ nhiệm cán bộ. Thông qua việc xem xét đánh giá quá trình làm việc, người lao động có thể tự đánh giá, nhìn nhận quá trình làm việc của bản thân, nhận ra những tồn tại của mình để từ đó tìm ra giải pháp phù hợp với mục đích của bản thân và khắc phục những tồn tại, hạn chế đó.

Thông qua tự phê bình và đánh giá cán bộ giúp nâng cao tinh thần, năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ.

Các cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý nhân viên sẽ sử dụng những đánh giá này để đưa ra phương hướng, kế hoạch và phân công nhiệm vụ dựa trên năng lực và trình độ chuyên môn của từng nhân viên.

Biểu mẫu đánh giá hiệu suất

Biểu mẫu để Đánh giá Quá trình Phân loại Công chức

Cơ quan, tổ chức, tên đơn vị

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đánh giá, phân loại cán bộ

20 năm…

Họ và tên:……………………………………… ……

Chức danh công việc: ………………………………………. …. …

Đơn vị công tác:……………………………………… ….

Trình độ chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………………………… Hệ số lương:

I. Kết quả tự đánh giá công tác, chế độ dinh dưỡng, rèn luyện của viên chức:

1.Kết quả thực hiện công việc, nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

2. Thực hiện đạo đức nghề nghiệp:

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ công ty, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và quy tắc ứng xử của người thừa hành:

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác của viên chức:

Phần riêng cho người quản lý

5. Lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện công việc:

6.Kết quả thực hiện của đơn vị chủ trì:

Hai. Tự đánh giá, phân loại viên chức

1. Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu:

2. Hạng mục xếp hạng

(Đánh giá theo 1 trong 4 thang điểm sau; hoàn thành xuất sắc; hoàn thành tốt; hoàn thành; chưa hoàn thành)

Ngày…tháng…năm 20…

Người tự đánh giá (ký, ghi rõ họ tên)

Ba. Đầu vào của Nhóm Đơn vị và Người quản lý Trực tiếp

1. Ý kiến ​​của tập thể đơn vị nơi cán bộ công tác:

2. Ý kiến ​​của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:

Ngày…tháng…năm 20…

Người chịu trách nhiệm trực tiếp thẩm định (ký, ghi rõ họ tên)

Bốn. Kết quả đánh giá và phân loại của các quan chức có thẩm quyền

1. Nhận xét ưu nhược điểm:

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chính thức:

(Đánh giá xếp loại theo 1 trong 4 mức sau: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày…tháng…năm 20…

Người phụ trách đơn vị (ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu phiếu lấy ý kiến ​​đánh giá quá trình công tác của cán bộ, công chức

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Tự kiểm tra, đánh giá

Họ và tên cán bộ, công chức, viên chức: ……………………………… …………… ….Mã số:……………………….. ………

Vị trí: …………………………………………. … ……………………………………………. …………….. … … Bậc lương: …………………… ………………………….. …………..

Xem Thêm : trang trí cửa sổ lớp học tiểu học

Đơn vị công tác: ………………………………………………… …. ….……………………………………………………………………………………

I. Tự đánh giá kết quả đào tạo

1. Tuân thủ chính sách và pháp luật của quốc gia:

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

2. Kết quả công việc theo chức trách nhiệm vụ được giao

(Là người lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức cần tự đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý của mình bên cạnh việc tự đánh giá kết quả công việc dựa trên công việc được giao. Khả năng đoàn kết quần chúng)

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

3. Kỷ luật:

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

4. Tinh thần hợp tác trong công việc:

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

5. Làm mọi việc một cách trung thực:

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

6. Đạo đức lối sống:

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

7.Tinh thần học tập nâng cao trình độ:

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

8.Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân:

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

Hai. Tự đánh giá kết quả rèn luyện

a) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) hoàn thành nhiệm vụ;

c) Không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày…..tháng….

Người tự đánh giá

(Chữ ký)

Hai. Nhận xét về bộ sưu tập đơn vị:

(Ghi tổng hợp nhận xét, đánh giá của nhóm).

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

Ba. Tổng hợp kết quả xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

(Phần này do sếp trực tiếp viết)

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

………………………………………….. . . …………………………………………. … ……………………………………………. .

Dừng lại

Nội dung

Điểm

Ghi chú

1

Tuân thủ luật pháp của quốc gia

2

Kết quả công việc

Xem Thêm : Levvvel com coin master free spins – nhận spin miễn phí hôm nay

3

Tinh thần kỷ luật

4

Tinh thần hợp tác trong công việc

5

Làm mọi việc một cách chính trực

6

Lối sống có đạo đức

7

Nâng cao tinh thần học tập

8

Thái độ phụng sự thiêng liêng

9

Khả năng lãnh đạo

Kết luận: …………………………………………………………

Ngày…..tháng….năm….Người có trách nhiệm trực tiếp đánh giá

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu tự đánh giá quy trình làm việc trong cuộc hẹn của nhân viên

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

Tự nhận xét, đánh giá nhân viên

Họ và tên nhân viên: …Mã số: …

Chức vụ:… Bậc lương:…

Đơn vị công tác: …

I. Tự đánh giá kết quả đào tạo

1/ Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

2/Theo chức trách được phân công và kết quả công việc thuộc trách nhiệm

3/Tinh thần kỷ luật:

4/Tinh thần hợp tác trong công việc:

5/ Làm việc chân chính:

6/ Đạo đức lối sống:

7/Mức độ nâng cao tinh thần học tập:

8/Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân:

Hai. Tự đánh giá kết quả rèn luyện

…ngày…tháng…năm…

Người tự đánh giá

(ký, ghi rõ họ tên)

Bạn đánh giá công chức như thế nào?

Việc đánh giá, xếp loại tiêu chuẩn phẩm chất cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định từ Điều 3 đến Điều 15 Nghị định-Luật số 90/2020/NĐ-CP.

Căn cứ kết quả đánh giá cán bộ, công chức và hợp đồng lao động, cán bộ, công chức được xếp vào 01 trong 04 mức tương ứng với các mức điểm sau:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 90 đến 100 điểm, không có tiêu chí nào bị trừ điểm (trừ đề tài, đề tài, sáng kiến…); tiêu chí có tổng điểm phải đạt hoặc trên 63 điểm đối với nhiệm vụ được giao;

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 75 – 89 điểm, tổng điểm 0 đối với tiêu chí không đánh giá (trừ tiêu chí đánh giá đối với đề án, đề tài, sáng kiến…); tổng điểm các tiêu chí thực hiện nhiệm vụ được giao từ 0 trở lên 50 điểm;

p>

+ Hoàn thành nhiệm vụ: từ 50 – 74 điểm

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: dưới 50 điểm hoặc tổng điểm chuẩn thực hiện nhiệm vụ được giao dưới 30 điểm.

Người tham gia tự xác định mức đánh giá và cho điểm, nhưng điểm chỉ được là số lẻ 0,5 điểm và không được cao hơn điểm tiêu chuẩn (điểm cao nhất) của tiêu chuẩn đánh giá.

Trên đây là mẫu nhận xét đánh giá quá trình làm việc. Nếu còn thắc mắc vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ. >>

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tin tức

Lời kết: Trên đây là bài viết 3 mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác thường dùng. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Top 5 nhà cái giao dịch rút tiền nhanh chóng và hiệu quả

Top 5 nhà cái giao dịch rút tiền nhanh chóng và hiệu quả

Trong thế giới cá cược trực tuyến, việc chọn lựa nhà cái có dịch vụ giao dịch rút tiền nhanh chóng và hiệu quả là một yếu…

Bíp kíp bắt kèo đá gà trực tiếp uy tín, đơn giản cho kê thủ

Bíp kíp bắt kèo đá gà trực tiếp uy tín, đơn giản cho kê thủ

Các trang cá cược ngày nay đã phát triển một loạt các kèo đá gà trực tiếp, mang lại sự đa dạng và cơ hội kiếm tiền…

Cách lựa chọn nhà cái trực tuyến uy tín và chất lượng

Cách lựa chọn nhà cái trực tuyến uy tín và chất lượng

Khi quyết định tham gia cá cược trực tuyến, việc lựa chọn một nhà cái uy tín và chất lượng là điều vô cùng quan trọng. Trên…

Cược Đá Gà HB88 Và Những Ưu Đãi Ngập Tràn Tại Nhà Cái 

Cược Đá Gà HB88 Và Những Ưu Đãi Ngập Tràn Tại Nhà Cái 

Sảnh đá gà HB88 được xem là một trong những điểm đến cá cược hấp dẫn, mang đến những trận đấu đầy kịch tính, căng thẳng. Trong…

Roulette là gì? Kinh nghiệm chơi Roulette luôn thắng từ cao thủ

Roulette là gì? Kinh nghiệm chơi Roulette luôn thắng từ cao thủ

Roulette là gì? Roulette là một trò chơi sòng bạc phổ biến được chơi trên một bàn quay có chứa một bánh xe quay và một bảng…

Giải thích kèo chấp 1.5 – Các mẹo chơi hiệu quả 

Giải thích kèo chấp 1.5 – Các mẹo chơi hiệu quả 

Bóng đá được mệnh môn thể thao vua, là niềm đam mê của không ít người hâm mộ trên toàn thế giới. Kèo chấp 1.5 trong bóng…