Bài tập Chương 5. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo – Kinh tế vi mô – Đại học Tài chính Marketing – StuDocu

Cùng xem Bài tập Chương 5. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo – Kinh tế vi mô – Đại học Tài chính Marketing – StuDocu trên youtube.

Bài tập thị trường cạnh tranh hoàn hảo

bài tập

Chương V: Thị trường Cạnh tranh Hoàn toàn 1: Câu 1 : Các doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo đạt trạng thái cân bằng trong ngắn hạn khi: a. p = mc = ạ. b. p = av c. p = ca. d. p = afc Câu 2: Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo sẽ chọn mức sản xuất tối đa hóa lợi nhuận khi: a. giá bán bằng chi phí cận biên trên phần dốc xuống của đường chi phí cận biên. b. giá bán bằng với chi phí cận biên trên một phần của đường chi phí cận biên dốc lên. c. giá bán lớn hơn chi phí biến đổi bình quân. d. giá bán bằng chi phí biến đổi bình quân. Câu 3 : Doanh thu cận biên của một công ty cạnh tranh hoàn hảo: a. ít hơn giá vì bán được nhiều sản phẩm nên công ty phải hạ giá. b. bằng giá bán của sản phẩm c. lớn hơn giá bán của sản phẩm d. tùy theo quyết định của từng công ty câu 4 : điều gì sẽ xảy ra khi một công ty cạnh tranh hoàn hảo hạ giá sản phẩm của mình xuống thấp hơn giá thị trường? một. tất cả các doanh nghiệp khác cũng sẽ giảm giá. b. công ty sẽ không tối đa hóa lợi nhuận của họ. c. doanh nghiệp sẽ có thị phần lớn hơn và điều này làm cho doanh nghiệp có lãi. d. tất cả các công ty khác sẽ bị loại khỏi ngành. câu 5 : đường cung thị trường: a. là tổng của các đường cung của các công ty. b. nó ít co giãn hơn so với đường cung của tất cả các hãng. c. là đường chi phí cận biên của công ty cuối cùng tham gia thị trường. d. luôn luôn là một đường nằm ngang. Câu 6 : Điểm ngừng sản xuất của một công ty cạnh tranh thuần túy là điểm tại đó: a. giá bằng chi phí cận biên. b. chi phí cố định trung bình bằng chi phí cận biên. c. giá bằng chi phí biến đổi bình quân tối thiểu. d. tổng chi phí trung bình bằng chi phí cận biên.

Câu 7: Một công ty cạnh tranh hoàn hảo vẫn tiếp tục sản xuất mặc dù bị lỗ khi giá bao gồm: a. chi phí trung bình. b. chi phí biến đổi bình quân. c. chi phí cận biên. d. chi phí cố định trung bình. Câu 8: Một công ty cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí tc = q 2 + q + 144. Giá và sản lượng cân bằng của công ty này là: a. p = 40, q = 19. b. p = 28, q = 18. c. p = 25, q = 12d. p = 12, q = 26. Câu 9 : Hàm tổng chi phí của một hãng cạnh tranh hoàn hảo là tc = q 2 + 2q + 150. Phát biểu nào sau đây không đúng? một. tfc = 150. b. tvc = 150 + 2q c. mc = 2q + 2d. avc = q + 2 câu hỏi 10 : một công ty trong cạnh tranh hoàn hảo tối đa hóa lợi nhuận của mình với việc sản xuất q *, thì: a. p = nghĩa là b. p = ca. c. p & gt; mc. d. p = mc câu 11 : đường cầu ngang của một công ty cạnh tranh hoàn hảo ngụ ý rằng: a. các công ty là những người định giá. b. công ty có thể mua với giá bao nhiêu so với giá thị trường. c. công ty có thể bán tất cả các hàng hoá mà công ty muốn bán với giá thị trường. d. doanh nghiệp có thể bị thua lỗ. câu hỏi 12 : một công ty cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí tc = q 2 + 2q +225. Sản lượng cân bằng của hãng này là: a. q = 15. b. q = 12. c. q = 13.d. q = 14. câu 13 : một công ty cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí tc = q 2 + 2q +29. Chức năng cung cấp sản phẩm trong ngắn hạn của công ty là: a. p = 2q + b. p = 2q +29.

câu 20 : công ty phải tiếp tục duy trì sản xuất ngay cả khi bị thua lỗ trong thị trường cạnh tranh thuần túy khi giá có thể bao gồm: a. chi phí biến đổi bình quân. b. chi phí trung bình. c. chi phí cận biên. d. chi phí cố định trung bình. Câu 21 : Điểm hòa vốn của một công ty cạnh tranh thuần túy là điểm tại đó: a. giá lớn hơn chi phí cận biên. b. chi phí cố định trung bình bằng chi phí cận biên. c. giá bằng chi phí bình quân tối thiểu d. tổng chi phí biến đổi bình quân bằng chi phí cận biên. câu hỏi 22 : trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, đường cầu của một công ty là: a. một đường thẳng đứng b. một đường nằm ngang c. dốc xuống. d. không câu nào đúng. câu hỏi 23 : số lượng sản xuất mà một công ty sẽ cung cấp để tối đa hóa lợi nhuận khi: a. doanh thu cận biên bằng giá. b. doanh thu cận biên bằng chi phí biên. c. lợi ích kinh tế bằng không. d. lợi nhuận kế toán bằng không. Câu 24 : Một công ty đang cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí tc = q 2 + 7q + 49. Điều nào sau đây không đúng: a. afc = 49 / q. b. tvc = q2 + 7q. c. mc = 2q + 7. d. tfc = 7q + 49 phần 2 câu 1 : điểm cân bằng của công ty cạnh tranh hoàn hảo là điểm tại đó: a. chi phí cận biên bằng doanh thu cận biên. b. chi phí cố định trung bình bằng chi phí cận biên. c. chi phí biến đổi bình quân bằng chi phí cận biên. d. chi phí trung bình ít nhất bằng chi phí cận biên. Câu 2 : Một công ty cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí biến đổi tvc = 2q 2 + 10q. Giá đóng cửa của công ty là: a. p = b. p = 15c. p = 9

d. p = 20

Câu 3: Trong ngắn hạn, các công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn tham gia vào ngành khi: a. lợi ích kinh tế lớn hơn 0. b. Kết quả kế toán lớn hơn 0. c. chi phí kế toán lớn hơn 0. d. lợi nhuận kinh tế nhỏ hơn 0. Câu 4: Mức sản xuất tối ưu của quy mô sản xuất là: a. mức sản xuất tương ứng với chi phí biến đổi bình quân tối thiểu (avcmin). b. mức sản xuất tương ứng với chi phí cố định bình quân tối thiểu (afcmin). c. mức sản xuất tương ứng với chi phí bình quân tối thiểu (acmin). d. mức sản xuất tương ứng với chi phí cận biên tối thiểu (mcmin). câu 5 : Một thị trường cạnh tranh hoàn hảo có 10 người mua giống nhau và 20 người bán giống nhau. hàm cầu của mỗi người mua: p = -10q +40 và hàm cung của mỗi người bán: p = 2q +24. Giá và sản lượng cân bằng là: a. p = 14,5; q = 25,45. b. p = 30; q = 60 c. p = 25; q = 10 d. p = 40; q = 160 câu 6 : một công ty cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí tc = 2q 2 + 10 q + 18. nếu giá bán của sản phẩm là 22 chiếc / chiếc thì công ty đạt mức đột phá điểm chẵn thì lợi nhuận của công ty là: a. pr = 0 b. pr = – c. pr = 81 d. pr = – câu 7 : một công ty cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí tc = q 2 + 2q +169. Chi phí hoàn vốn của công ty là: a. p = 28. b. p = 27. c. p = 29d. p = 30. Câu 8: Một công ty cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí tc = q 2 + 2q +169. Nếu giá thị trường là 20 đ / sp thì công ty: a. ngừng sản xuất b. tiếp tục sản xuất mặc dù bị lỗ. c. sản xuất khép kín. d. lợi ích kinh tế lớn hơn 0.

Xem Thêm : 4 Cấp độ cạnh tranh trong kinh doanh – B Coaching

a. lợi nhuận kinh tế của mỗi công ty trong ngành bằng không b. lợi nhuận kế toán của mỗi công ty trong ngành bằng không c. lợi nhuận kinh tế của mỗi công ty trong ngành không đổi. d. không sao đâu. Câu 3 : Một công ty cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí biến đổi trung bình avc = 2q

  1. nếu giá bán sản phẩm là 22 đơn vị / sp, công ty đạt điểm hòa vốn thì chi phí cố định của nó là; một. 18. b. 16 c. 15.d. 17 Câu 4 : Một công ty cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí biến đổi trung bình avc = 2q
  1. nếu giá bán sản phẩm là 22 chiếc / chiếc, công ty hòa vốn, thì hàm tổng chi phí của nó là: a. tc = q2 + 10q + 18. b. tc = 2q 2 + q + 18. c. tc = 2q 2 + 10q + 18. d. tc = 2q 2 + 10q + 8. bài tập 2: một công ty cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí tc = 2q 2 + 4q + 200. (q tính bằng sản phẩm, các chỉ số khác tính bằng usd) a. Viết phương trình biểu thị các chi phí ngắn hạn: chi phí cố định, chi phí biến đổi, chi phí biến đổi bình quân, chi phí cố định bình quân, chi phí bình quân và chi phí cận biên của doanh nghiệp. b. Nếu giá bán của sản phẩm là $ 64, thì mức sản xuất tối đa hoá lợi nhuận của công ty là bao nhiêu? c. Xác định điểm hòa vốn của doanh nghiệp? thu nhập của doanh nghiệp sau đó là bao nhiêu? Bài 7 : Một công ty cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí trung bình ac = 50 / q + q +

  (USD).

  a. Nếu giá thị trường là $ 30 / chiếc, thì sản lượng tối đa hoá lợi nhuận của công ty là bao nhiêu? tính lợi ích tối đa đó? b. Tìm giá cân bằng và sản lượng của hãng? c. Tìm giá đóng cửa của thỏa thuận.

  bài học 8 : hàm tổng chi phí của một công ty quần áo cạnh tranh hoàn hảo là:

  tc = q2 + q +

  Xem Thêm : Cách vẽ chân dung đẹp [Hướng dẫn từ A đến Z cơ bản đến nâng cao]

  (giá tính bằng usd / tấm vải; q tính bằng triệu bộ quần áo, tổng chi phí tính bằng usd)

  a. Công ty sẽ sản xuất bao nhiêu bộ quần áo để tối đa hóa lợi nhuận nếu giá thị trường là 27 đô la / bộ quần áo? tính lợi ích tối đa đó. b. Xác định giá và sản lượng cân bằng? c. Khi giá thị trường là 9 usd / bộ, doanh nghiệp sẽ tiếp tục sản xuất hay sẽ đóng cửa?

  bài 14 : công ty độc quyền hoàn toàn có hàm tổng chi phí tc = q 2 + 100q +

  1500 và hàm cầu thị trường đối với sản phẩm là p = -1 / 2q + 1000 (đơn vị của p là usd, q là

  hàng nghìn sản phẩm).

  a. xác định giá bán và sản lượng mà công ty đạt được mục tiêu mở rộng thị trường mà không bị lỗ. b. Giả sử rằng chính phủ đánh thuế t = 10 đô la / sản phẩm, công ty sẽ quyết định sản xuất ở mức sản lượng và giá nào để tối đa hóa lợi nhuận. c. Nếu công ty đặt mục tiêu tạo ra lợi nhuận 15% so với giá vốn thì sản lượng và giá bán của công ty là bao nhiêu?

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Vẽ

Lời kết: Trên đây là bài viết Bài tập Chương 5. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo – Kinh tế vi mô – Đại học Tài chính Marketing – StuDocu. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Một số ý tưởng vẽ hay ho cho trẻ nhỏ

Một số ý tưởng vẽ hay ho cho trẻ nhỏ

Đối với trẻ mẫu giáo và những trẻ nhỏ hơn, vẽ dường như là một trong những cơ hội tốt để thổi hồn vào sự sáng tạo….

đàn tranh tiếng anh là gì

” Đàn Tranh Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Đàn Tranh Trong Tiếng Anh

đàn tranh tiếng anh là gì Có thể bạn quan tâm 178 Transformers tranh tô màu robot biến hình đẹp nhất Update 2022 67 Tranh tô màu…

Phát động cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi với chủ đề &quotem yêu Việt Nam

Phát động cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi với chủ đề &quotem yêu Việt Nam

Chiều nay (9/10), Cuộc thi Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam “Cảm xúc của em” mùa thứ 3/2022 đã được tổ chức tại Hà Nội với chủ…

Vẽ tranh Trung Thu đẹp, đơn giản và ý nghĩa nhất

Vẽ tranh Trung Thu đẹp, đơn giản và ý nghĩa nhất

Tết Trung thu (Tết Trung thu) là một lễ hội được tổ chức vào ngày mười lăm tháng tám âm lịch. Là một trong những ngày Tết…

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế - Chuyên Tư Vấn Luật

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế – Chuyên Tư Vấn Luật

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế có nghĩa là các bên tranh chấp thực hiện các biện pháp giải quyết i> thông qua các phương…

Vẽ di tích, thắng cảnh cố đô trên đường vào thôn - Ngôi sao

Vẽ di tích, thắng cảnh cố đô trên đường vào thôn – Ngôi sao

than ấp được dự đoán sẽ là điểm check in mới của nhiều bạn trẻ trong thời gian tới nhờ những bức tường đầy màu sắc. Đường…