ôn thi chứng chỉ hành nghề kiểm toán 2016

ôn thi chứng chỉ hành nghề kiểm toán 2016

Đã bao giờ mà bạn cảm thấy sợ hãi khi trải qua một kỳ thi

Đã bao giờ bạn cảm thấy bạn không tự tin và cảm thấy nối tiếc khi bỏ qua một cơ hội nào đó. Tất cả những điều bạn cảm thấy như vậy thì sẽ được thay đổi. Hãy đến với taca và ôn luyện kì thi CPA. Mọi vấn đề sẽ giúp bạn trải qua tất cả những điều đó. Để các bạn có thể vượt qua một kỳ thi dễ dàng và đạt cho mình những điểm tương đối.

Bạn đang xem: ôn thi chứng chỉ hành nghề kiểm toán 2016

Sau đây là đề thi CPA 2016 môn kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao. Hy vọng sẽ giúp các bạn ôn luyện và áp dụng cho kỳ thi năm 2020 này.

I. Đề thi CPA 2016 Môn kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao ( đề lẻ)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN ĐỀ THI VIẾT NĂM 2016 (ĐỀ LẺ) VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ MÔN THI: KIỂM TOÁN VÀ DICH VỤ CÓ BẢO ĐẢM NĂM 2016

Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1 (2 điểm)

Kiểm toán viên độc lập có thể thực hiện dịch vụ soát xét thông tin tài chính giữa niên độ (VSA 2410) và dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính. Hãy so sánh 2 dịch vụ trên ở các phương diện:

(a) Mục đích

(b) Mức độ đảm bảo dịch vụ.

(c) Thủ tục thực hiện

(d) Đánh giá các sai sót phát hiện

Câu 2 (2 điểm)

1.Trình bày các trường hợp doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện kiểm toán (nêu 5 trường hợp).

2.Trong trường hợp doanh nghiệp kiểm toán, chỉ nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện kiểm toán mà vẫn thực hiện kiểm toán cho khách hàng thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như thế nào?

Câu 3 (2 điểm)

Kiểm toán viên (KTV) Hà phụ trách kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) cho công ty Thành Sinh cho niên độ kế toán kết thúc vào 31.12.20×5. Khi xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, một số sự kiện dưới đây không được ghi nhận hay công bố thông tin trên BCTC của Thành Sinh làm KTV Hà chú ý:

1.Vào 02.02.20×6, một cơn hỏa hoạn lớn thiêu rụi ba (3) kho hàng của Thành Sinh ước tính giá trị hàng hóa bị thiệt hại lên đến 20 tỷ dồng. í

2.Vào tháng 11.20×5, Thành Sinh bị khách hàng khởi kiện do vi phạm hợp đồng. Ngày 12.01.20×6, tòa án xét xử và yêu cầu Thành Sinh phải bồi thường cho khách hàng là 500 triệu đồng, Thành Sinh đã chấp nhận mức phạt này.

3.Vào 04.02.20×6, Thành Sinh mua lại một công ty khác cùng ngành. Việc sáp nhập này có thể làm cho Thành Sinh trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của ngành.

Yêu cầu: Hãy cho biết:

  • Cách xử lý kế toán của Thành Sinh đói với tình huống trên có phù hợp với quy định hiện hành (giả sử số tiền đều là trọng yếu) không, cách thức nào theo bạn là phù hợp.
  • Thế nào là Nợ tiềm tàng, điều kiện để lập dự phòng Nợ tiềm tàng.
  • Thủ tục kiểm toán cần thực hiện để xác định các vụ kiện tụng và tranh chấp liên quan đến đơn vị có thể làm phát sinh rủi ro có sai sót trọng yêu theo yêu câu của chuẩn mực kiểm toán VSA 501.

Câu 4 (2 điểm)

XYZ là công ty phân phối (thương mại), hoạt động trong một lĩnh vực rất cạnh tranh với các nhà phân phôi khác trong vùng. Những năm gần đây, công ty gặp khó khăn tài chính và có nhu cầu một khoản vay lớn từ ngân hàng để thanh toán các khoản nợ đên hạn. Ngoài ra, công ty cũng đang chịu áp lực đạt mục tiêu lợi nhuận. Trong giai đoạn lập kê hoạch, kiêm toán viên đã thu thập các thông tin của năm trước và thông tin chưa được kiểm toán để phân tích sơ bộ đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu như sau:

Xem thêm: Tấn công SS7 là gì? Hacker có thể dùng nó để làm gì?

Qua trao đổi nhà quản trị đã giải thích với kiểm toán viên một số thông tin sau:

– Trong năm hiện hành do trang bị hệ thống máy tính mới cùng phần mềm quản trị nên tăng được hiệu quả hoạt động so với năm trước.

– Nhiều sản phẩm công ty cung cấp cho khách hàng có tính mùa vụ, nên trong năm công ty quyết định kéo dài thời gian trả nợ cho khách hàng từ tháng 10 sang tháng 4 năm sau mà khách hàng không phải trả lãi. Nhiều khách hàng lớn được hưởng chính sách tín dụng này của công ty nên sẵn sàng dự trữ hàng vào cuối năm tại kho bán lẻ của mình để bán vào năm sau.

Yêu cầu:

a. Hãy tính tỷ lệ lợi nhuận gộp và số ngày thu tiền bình quân của khoản nợ phải thu năm trước và năm hiện hành.

b. Với các thông tin có được (bao gồm cả kết quả câu a), anh/chị hãy nêu những vấn đề cân phải quan tâm trong cuộc thảo luận nhóm đánh giá rủi ro sai sót trọng yêu. Từ những vân đề đó dự đoán khả năng xây ra rủi ro sai sót trọng yếu cao. Nêu 2 thủ tục kiểm toán để đối phó rủi ro.

Câu 5 (2điểm): Khi kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/N của công ty Hàng Hải, kiểm toán viên đã phát hiện những sai sót sau:

1.Kế toán đã ghi hóa đơn bán hàng phát sinh ngày 09/01/N+1 vào số kế toán năm N: Giá bán chưa thuế 400 triệu, giá vốn hàng bán 300 triệu đồng, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán.

2.Kế toán áp dụng sai giá xuất kho làm giá vốn hàng bán tăng 300 triệu đồng.

3.Một hóa đơn bán hàng trả chậm bị nhập số liệu từ bàn phím máy tính nhằm từ 50 triệu đồng doanh thu chưa thuế thành 500 triệu đồng, thuế GTGT 10%

4.Kế toán ghi nhận doanh thu chưa thuế 500 triệu đồng của nghiệp vụ bán chịu hàng hóa ngày 27/12/N nhưng quên không phản ánh giá vốn hàng bán (bán xuất kho trực tiếp), thuế GTGT 10%. Biết giá vốn hàng bán là 300 triệu đồng.

5.Cần trừ nợ phải thu với nợ phải trả của Khách hàng L nhưng kế toán ghi nhầm:

Nợ TK 331 – Nhà cung cấp S: 50 triệu

Có TK 131 – Khách hàng L:50 triệu.

Yêu cầu: Với mỗi nghiệp vụ trên hãy nêu:

a. Những cơ sở dẫn liệu bị ảnh hưởng

b. Các khoản mục trên báo cáo tài chính bị ảnh hưởng

c. Các bút toán điều chỉnh (nếu có)

d. Các thủ tục kiểm toán cần thực hiện để phát hiện các sai phạm trên.

Trình bày các yêu cầu trên theo mẫu sau:

>> Tài liệu ôn thi CPA môn Kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo cập nhật mới nhất năm 2020

II. Đề thi CPA 2016 Môn kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao( đề chẵn)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN ĐỀ THI VIẾT NĂM 2016 (ĐỀ CHẴN) VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ MÔN THI: KIỂM TOÁN VÀ DICH VỤ CÓ BẢO ĐẢM NĂM 2016

Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1: (2 điểm) Bắc là trợ lý kiểm toán được phân công kiểm tra khoản mục tài sản cố định của công ty TNHH Nha Cát. Trưởng nhóm lưu ý_ Bắc rằng: “Đây là khoản mục dễ kiểm tra nhất. Tất cả những gì Bắc phải làm là kiểm tra chứng từ các nghiệp vụ tăng, giảm tài sản cố định chủ yêu trong kỳ. Khách hàng đã chuẩn bị danh mục các nghiệp vụ có số tiền lớn hơn 50 triệu (mức trọng yếu của khoản mục) và những chứng từ liên quan để Bắc kiểm tra”.

Xem thêm: Cấp Chứng Chỉ Thí Nghiệm Viên Khóa Học Thí Nghiệm Viên

Yêu cầu:

a.Hãy nhận xét về lưu ý này của trưởng nhóm kiểm toán và bổ sung 2 trong số các thủ tục cần thiết (nếu thấy thiếu sót).

b. Nêu hai thủ tục phân tích khi kiểm toán tài sản cố định,

Câu 2 (2điểm): Anh (chị) hãy nêu trách nhiệm của kiểm toán viên và công ty kiểm toán đối với các sự kiện phát sinh từ sau ngày khóa số kế toán lập báo cáo tải chính đến ngày ký báo cáo kiểm toán theo qui định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Câu 3: (2 điểm)

Khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/N của công ty Cổ phần ACB, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hàng điện tử điện lạnh và đồ gia dụng, KTV thu thập được một số thông tin, tài liệu như sau:

_Công ty có chính sách bảo hành đối với các sản phẩm điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng được bán ra. Theo điều khoản bảo hành quy định trong các hợp đồng bán hàng, Công ty sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc thay mới cho các sản phẩm nếu bị lỗi trong khoảng thời gian 24 tháng kế từ ngày khách hàng mua sản phẩm.

_Ngày 31/01/N+I, Công ty phát hiện ra lỗi sản xuất đối với lô sản phẩm sản xuất trong giai đoạn từ ngày 01/12/N đến 31/01/N+1.

_Vì sự việc trên được phát hiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán là 31/01/N+1 nên kế toán Công ty không điều chỉnh vào số liệu BCTC mà chỉ thuyết minh trên BCTC sự việc trên.

Yêu cầu: Anh (chị) hãy đưa ra xét đoán những rủi ro chủ yếu có thê có từ thông tin này đến BCTC năm N và định hướng trọng tâm mà KTV cần kiểm tra để giải tỏa nghi ngờ về rủi ro đã đặt ra

Câu 4(2 điểm)

Công ty kiểm toán ABC nhận được yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/N của Công ty cổ phần Hoa Sao. Bước đâu với tư cách là kiểm toán viên của ABC được giao phụ trách khách hàng Hoa Sao, anh/chị thu thập được một số thông tin có liên quan đến đơn vị như sau:

1.Công ty cổ phần Hoa Sao là công ty kinh doanh thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ, trong đó thị trường Mỹ chiếm 50% doanh thu của công ty. Hoa Sao thu mua thuỷ sản trực tiếp từ các thương lái và chế biến, đóng gói xuất khẩu;

2.Trong 2 năm tài chính trước đó, Công ty cổ phần Hoa Sao đã sử dụng 2 công ty kiểm toán khác nhau cho mỗi năm tài chính, và báo cáo kiểm toán phát hành đều là chấp nhận toàn phần;

3.Công ty cổ phần Hoa Sao góp 50% vốn thành lập liên doanh với Công ty TNHH Hương Biển lấy tên là Công ty TNHH Hoa Biển vào 1/10/N. Mục đích chính là Hoa Biển sẽ chủ động nguồn nguyên liệu cho Hoa Sao chế biết xuất khẩu vì Hương Biển hiện đang là nhà cung cấp nguyên liệu thuỷ sản lớn nhất khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long với thị phần lên đến 40%;

Yêu cầu anh/chị:

a)Hãy nêu những vấn đề mà anh/chị cần phải lưu ý trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán Công ty cổ phần Hoa Sao cho năm tài chính kết thúc

31/ 12N.

b)Hãy nêu các thủ tục kiểm toán cần thiết có liên quan đến các vấn đề xác định ở trên của Công ty TNHH Hoa Biển,

Câu 5 (2 điểm)

Bạn chịu trách nhiệm kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng cho công ty thương mại Kỳ Vọng. Kỳ vọng có 220 khách hàng còn nợ vào cuối kỳ. Số dư Nợ phải thu của khách hàng được phân thành các nhóm như sau:

Dựa vào hiệu biết của bạn qua cuộc kiểm toán năm trước cũng như kết quả thử nghiệm kiểm soát, bạn đánh giá sơ bộ rủi ro có sai sót trọng yếu đối với khoản mục Nợ phải thu là thấp.

Yêu cầu: Hãy cho biết:

  • Theo chuẩn mực kiểm toán VSA 505, có bao nhiêu dạng thư xác nhận, các vẫn đề cần quan tâm khi lựa chọn dạng thư xác nhận, mức độ tin cậy của từng dạng thư xác nhận. Thủ tục kiêm toán cần thực hiện nếu ban giám đốc không đồng ý cho kiểm toán viên gửi thư xác nhận. Các trường hợp làm kiểm toán viên nghỉ ngờ và thủ tục kiểm toán cần thực hiện khi có nghi ngờ về độ tin cậy của thư xác nhận, cho ví dụ minh họa.
  • Đối với việc kiểm toán nợ phải thu khách hàng cho công ty Kỳ vọng, bạn nên sử dụng các loại thư xác nhận nào, giải thích lý do cho sự lựa chọn của bạn.

TACA – Đào tạo ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán!

Tham khảo: chứng chỉ cảm tình đảng có thời hạn bao lâu

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *