Tổng hợp

Liên hệ bản thân về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của Cán bộ, Đảng viên

Bạn đang quan tâm đến Liên hệ bản thân về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của Cán bộ, Đảng viên phải không? Vậy hãy cùng DONGNAIART đón xem bài viết này ngay sau đây nhé!

XEM VIDEO Liên hệ bản thân về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của Cán bộ, Đảng viên ngay dưới đây.

Video Liên hệ bản thân
  • bài học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • ghi chép việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • “kể một câu chuyện về đạo đức tấm gương hồ chí minh ”

Đối với bản thân về việc hình thành đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là câu hỏi mà các đảng viên cần hoàn thành khi làm bài và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp theo là chủ đề năm 2022 “tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên” và gắn họ với đạo đức cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh. tham khảo ý kiến.

Bài thu hoạch chuyên đề về rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên

Bài thu hoạch chuyên đề về rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên

1. Chuyên đề năm 2022 “Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên”

chủ đề năm 2022

Bạn đang xem: Liên hệ bản thân

tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan Trung ương

i. tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về đội ngũ đảng viên tiên phong, gương mẫu

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam luôn coi trọng vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. đồng chí là tấm gương mẫu mực về đạo đức, nhân cách của người quân nhân đảng cộng sản, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm và hành động; Những điều đó đã được kết tinh thành giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên là “quyết tâm nhất, nhiệt thành nhất, trong sáng nhất, hết lòng phụng sự Tổ quốc và Nhân dân” (1); “Mọi công việc của đảng đều do đảng viên làm. các nghị quyết của chi bộ đều do đảng viên thực hiện. mọi chính sách của đảng đều được đảng viên hiểu rõ đến quần chúng nhân dân. mỗi khẩu hiệu, mỗi kế hoạch của đảng đều được thực hiện bằng sự nỗ lực của các đảng viên ”(2).

Tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, dân quân phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. điều đó không thể tự nhiên mà đến, mà phải do chính đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của Đảng tu dưỡng, rèn luyện, qua quá trình đấu tranh không ngừng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đảng viên dù việc lớn hay việc nhỏ, địa vị cao hay thấp đều phải làm gương cho quần chúng… nhưng muốn quần chúng hăng hái làm thì đảng viên hãy xung phong. làm gương cho quần chúng noi gương, noi theo ”(3). Người làm công tác dân vận“ phải nêu gương trong lao động sản xuất và học tập ”(4); tình nguyện gương mẫu trong mọi công việc, hết lòng phục vụ nhân dân” ( 5); “Phải gương mẫu, thiết thực, nói miệng, làm việc làm nêu gương cho nhân dân” (6). Lễ bế mạc Hội nghị cán bộ lần thứ VI, đã nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải chúng ta cứ ghi chữ ‘cộng sản’ lên trán là chúng ta được họ yêu mến. thân yêu… để hướng dẫn mọi người, chúng ta phải đặt ra tiêu chuẩn để người khác bắt chước ”(7). nhân dân cho rằng, nếu mỗi cán bộ, dân quân đều phấn đấu làm tốt nhiệm vụ của mình, tức là đi đầu trong mọi công việc thì dù công việc khó đến đâu cũng làm được, dù kế hoạch lớn đến đâu cũng sẽ hoàn thành tốt đẹp.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, là gương mẫu vì họ là người chi phối chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, do đó, “đảng viên của đảng “đi trước, dân làm theo” (8), lãnh đạo quần chúng, trong phong trào cách mạng. cán bộ, dân quân là những người lãnh đạo quần chúng. nếu bạn muốn quần chúng noi theo bạn, bạn phải làm gương cho chính mình. bạn phải “cố gắng trở thành gương mẫu cho quần chúng trong mọi việc” (9). Trong sinh hoạt, cán bộ, đảng viên không chỉ có trách nhiệm tu dưỡng rèn luyện bản thân để trở thành người có đời sống riêng tư trong sáng, mà còn phải làm gương cho quần chúng noi theo, làm tốt, chống lại những thói hư tật xấu. , những thói quen xấu. và là tấm gương sáng về tiền phong, gương mẫu trong mọi suy nghĩ, hành động, lời nói và việc làm từ việc nhỏ đến việc lớn, là kết tinh của các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên cộng sản. Ngay từ khi thành lập đảng, đảng ta đã khẳng định tính tiên phong của đảng và điều này đã được khẳng định trong điều lệ đảng: đảng viên đảng cộng sản việt nam là chiến sĩ cách mạng đội tiên phong của giai cấp công nhân. Nhân dân Việt Nam, nhân dân lao động, nhân dân chiến đấu hết mình vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Từ đó đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác giáo dục, rèn luyện, động viên, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều này đã được thể hiện một cách nhất quán qua các văn kiện đảng và các kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội lần thứ IV của Đảng, trong báo cáo về công tác xây dựng Đảng, Đảng ta đã bắt đầu nêu vấn đề đào tạo đội ngũ tiên phong, gương mẫu cho cán bộ, dân quân và điều này đã được khẳng định trong phương châm. Điều thứ hai trong công tác xây dựng đảng là “hình thành tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, dân quân”.

Tại đại hội đảng bộ lần thứ V, trong báo cáo công tác xây dựng đảng, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Cán bộ, dân quân từ ủy viên trung ương đảng đến dân quân cấp bậc quân hàm đều phải là chiến sĩ tiên phong, gương mẫu về mọi mặt vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước. ”

Đại hội đảng bộ, trong báo cáo chính trị, Đảng ta đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên: “Cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu về lối sống. Người có chức vụ càng cao thì yêu cầu gương mẫu trong công việc càng lớn. ”

Đại hội Đảng bộ, trong báo cáo về công tác xây dựng đảng và đổi mới điều lệ Đảng, Đảng ta khẳng định: Tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, dân quân là một phương thức lãnh đạo của Đảng, đó là: ” Đảng lãnh đạo bằng công tác tư tưởng, tổ chức, tính tiền phong, gương mẫu của các dân quân và tổ chức của đảng. ”

Đại hội Đảng lần thứ VIII, trong báo cáo chính trị, Đảng ta đặt ra yêu cầu: “Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu tự rèn luyện, tự nâng cao bản lĩnh cách mạng“ tiết kiệm, liêm chính, chí công, vô tư ”. , vượt qua chủ nghĩa cá nhân ”.

Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, trong báo cáo chính trị, Đảng bộ tiếp tục đặt ra yêu cầu để cán bộ, dân quân thực sự tiên phong, gương mẫu trong học tập, công tác, rèn luyện đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật. .

Đại hội lần thứ X của đảng bộ, đảng bộ đã đề ra các mục tiêu: “tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tính tiền phong gương mẫu, phẩm chất, năng lực của cán bộ, dân quân …”.

tại Đại hội XI, Đảng ta tiếp tục đề ra nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp: “Phát huy tính tiền phong gương mẫu, tính chủ động, sáng tạo của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội XII, ngày 7/6/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 101-QĐ / TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt. . ở tất cả các cấp. trong đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Đồng thời đề xuất 7 nội dung mà cán bộ, đảng viên dân quân phải thực hiện trách nhiệm nêu gương, gồm: (1) tư tưởng chính trị, (2) đạo đức, lối sống, tác phong, (3) tự phê bình, phê bình, (4) về mối quan hệ với mọi người, (5) về trách nhiệm trong công việc, (6) về ý thức tổ chức và kỷ luật, và (7) về đoàn kết nội bộ.

Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ lập pháp là: “nêu cao bản chất giai cấp công nhân của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên”. và “xây dựng đội ngũ dân quân thực sự tiền phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học hỏi kinh nghiệm, có trách nhiệm cao trong công việc, …”.

Thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 55-qĐ / tw, ngày 19/12/2016 về một loạt việc phải làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương đi đầu.

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, ban chấp hành trung ương ban hành quy chế số. 08-qd / tw, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương với 5 điều quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, ủy viên bộ chính trị, bí thư, ủy viên trung ương thực hiện trách nhiệm nêu gương với nhiều nội dung cụ thể.

Đại hội Đảng lần thứ 13 đã chỉ rõ: “Thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng về trách nhiệm nêu gương, càng ở vị trí cao càng phải gương mẫu. Đảng viên tự giác nêu gương khẳng định vị trí đi đầu, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng. nêu gương là trách nhiệm, nghĩa vụ và đạo đức của người đảng viên trước nhân dân; Trách nhiệm nêu gương này phải được thể hiện từ tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình, phê bình quần chúng, trách nhiệm trong công việc, ý thức tổ chức, kỷ luật, đoàn thể. liên kết nội bộ “.

Sử dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm chỉ đạo của Đảng, ngày 25 tháng 1 năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 06-nq / duk về tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ. và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. với quan điểm tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các tổ chức đảng ở Trung ương là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, đơn vị. là giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (lần thứ 4) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. cán bộ, dân quân phải tiên phong trong xây dựng đảng, nêu gương trước quần chúng; người lãnh đạo, quản lý phải là người tiên phong, nêu gương trước cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dưới quyền; cấp trên phải là người tiên phong và làm gương cho cấp dưới; cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong gia đình và xã hội. tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của đất nước, do cơ quan Trung ương có nhiệm vụ tham mưu, xây dựng tổ chức, chính sách cấp vĩ mô. .

XEM THÊM:  Khoảng cách từ Việt Nam đến Mỹ là bao xa?

Cụ thể hóa nghị quyết, ngày 01 tháng 11 năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Quyết định số 1049 / QĐ / QĐ về Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. khối. các cơ quan Trung ương làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung: “Trung thành – Trung thực – Đoàn kết – Tận tụy – Sáng tạo – Nêu gương” để toàn đảng bộ lãnh đạo thực hiện.

ii. nội dung tiên phong, cán bộ, dân quân gương mẫu của các cơ quan Trung ương

1. tiên phong, gương mẫu kiên định với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc

Cán bộ, đảng viên Khối, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng và mục tiêu độc lập. gắn liền với chủ nghĩa xã hội. đi đầu trong công tác đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội tâm.

Tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện, phổ biến và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của đảng, nhà nước và nhân dân.

2. tiên phong, gương mẫu trong nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc và thực hiện cương lĩnh, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gương mẫu trong học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng. nghiêm túc học tập, tổ chức để cán bộ đảng viên, dân quân học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng theo quy định. nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, nhất là bí thư chi bộ; đổi mới hình thức tổ chức, quản lý các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 1. 04-kl / duk, ngày 26/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về việc “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số. .02-nq / duk ngày 27 tháng 10 năm 2016 về đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết đảng trong đảng bộ khối các cơ quan Trung ương , chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của cấp ủy để thực hiện các nghị quyết của đảng. tiên phong, gương mẫu trong việc xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân để thực hiện các nghị quyết của đảng. tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, nhất là của các đồng chí lãnh đạo.

3. tiên phong, gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần nêu gương tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng để đảng viên noi theo; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm, đề cao tự phê bình và phê bình, không bao che, che giấu khuyết điểm. mọi cán bộ, chiến sĩ của Đảng phải luôn được kiểm tra để sửa chữa.

Việc tự phê bình và phê bình phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, phải thực sự ích kỷ, tự giác, trung thực, công tâm, không cửa quyền, nể nang, chạy theo thành tích. khi có khuyết điểm phải thẳng thắn nhận khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa. trong tự phê bình và phê bình phải tương thân, tương ái; đấu tranh thẳng thắn để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; đấu tranh kiên quyết chống những biểu hiện lợi dụng, phê phán thiếu chính đáng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội tâm.

4. tiên phong, gương mẫu thực hiện chức trách, chức trách của người đảng viên, nhiệm vụ được giao

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. . tích cực, chủ động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tiếp thu và làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, tiên tiến, ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất, đời sống và công việc.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải tiên phong, gương mẫu trong học tập, cập nhật, hoàn thiện kiến ​​thức chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực nghiên cứu, tham mưu, đánh giá tình hình, xác định các phương án, đề án; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ. cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp xây dựng kế hoạch học tập thường xuyên, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến ​​thức và năng lực thực hành; Đồng thời, coi việc học tập cũng là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi cán bộ, chiến sĩ của Đảng và phải được quy định thành chế độ tự nguyện tuân thủ cho mọi người.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải là người tiên phong, gương mẫu, tôn trọng trí tuệ tập thể, phát huy tối đa năng lực, khả năng của đội ngũ cán bộ cấp dưới, có tầm nhìn xa, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định một cách độc lập, kịp thời và chính xác.

5. tiên phong, gương mẫu trong việc giữ gìn đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; duy trì lối sống trong sạch, lành mạnh, không tham nhũng; chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách và quyết tâm sửa chữa, khắc phục; kiên quyết không nhận quà với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để các thành viên trong gia đình lợi dụng quyền lực và ảnh hưởng của bạn để trục lợi.

người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nêu gương về đức tính khiêm tốn, giản dị; là cán bộ, đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”; tiên phong, gương mẫu trong xây dựng văn hóa công sở và đạo đức công vụ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

một cách sâu sát, thiết thực, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, trước hết là của tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác, nơi cư trú. đổi mới phong cách làm việc và lề lối làm việc, đổi mới công tác quản lý, thực hiện phương châm “thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, tin dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân”. p>

Cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện. Mọi suy nghĩ, việc làm và hành động của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần đi trước, làm gương cho quần chúng noi theo, học tập; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải làm trước, làm trước, để cán bộ, đảng viên đi trước vào cuộc. tự giác học tập để nâng cao trình độ, tự giác chấp hành và làm theo chức trách, nhiệm vụ, lập kế hoạch phấn đấu, tự điều chỉnh hành vi, sửa chỗ sai, tự giác nhận khuyết điểm và tự sửa chữa, không phụ lòng tin tập thể, thi đua lập công, đổ lỗi cho người khác, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng viên đi trước, nước sau” gắn với thực hành kế hoạch số không. 35-kh / duk hiện có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Kết luận số. 01-kl / tw ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số. Quyết định 05 / TW của Bộ chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

6. tiên phong, gương mẫu giữa nói và làm, chấp hành điều lệnh của tổ chức đảng, xây dựng khối đoàn kết, nhất trí cao trong tổ chức, đơn vị.Cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải luôn gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành các chỉ thị, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. , nghị quyết của đảng ủy. và các quy định của ngành, cơ quan, đơn vị; Nó phải tuân thủ nghiêm ngặt sự phân công và điều động của đảng, nhà nước và các tổ chức cấp trên.

tập thể dục để xây dựng khối đoàn kết nội bộ; công bằng, khách quan với cán bộ dưới quyền; hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công việc và trong cuộc sống. bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng nghiệp, đồng nghiệp; không tranh giành, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, lỗi lầm cho người khác. gương mẫu tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nơi mình sinh hoạt; đấu tranh kiên quyết chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ, dân quân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ cơ sở tư tưởng của đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, thông qua việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01-BC. . / Quyết định ngày 12/7/2021 của Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Khối về “tăng cường bảo vệ cơ sở tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong đảng bộ các cơ quan Trung ương”.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải luôn chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nói đi đôi với làm, bằng các hình thức; hành động phải chuẩn mực từ lời nói đến việc làm, cử chỉ, thái độ, tác phong, ứng xử đối với đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng, gương mẫu mọi lúc, mọi nơi, trong công sở, cơ quan, đơn vị cũng như nơi cư trú. >

7. tiên phong, gương mẫu trong quan hệ với đồng nghiệp và mọi người

người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần sâu sát, sâu sát để nắm được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. tích cực tham gia đối thoại, kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ dưới quyền.

nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, xây dựng và rèn luyện đạo đức công vụ với thái độ khách quan, công bằng. tập trung giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân. lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tích cực đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền. đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện thờ ơ, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây bức xúc cho nhân dân. gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Xem thêm: 8 Cách viết nhật ký thú vị và dễ thương hàng ngày

8. tiên phong, gương mẫu chấp hành và thực hiện, chỉ đạo nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội cần nghiêm túc, thường xuyên theo dõi, kiểm tra định kỳ, đột xuất cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đảng viên để nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, quan hệ với đồng nghiệp, nhân dân và phòng, chống tham nhũng, lãng phí …

XEM THÊM:  Mẫu Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2021

Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tự học tập, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên có chất lượng, hiệu quả. quan tâm chỉ đạo thực hiện việc đánh giá kết quả tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên. thông qua đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nắm bắt tình hình để phát hiện, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm. sau kiểm tra, giám sát phải rút kinh nghiệm, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, chỉ đạo và có chế tài nghiêm khắc đối với những cán bộ, đảng viên không tiên phong, không hoàn thành trách nhiệm đã đề ra. chú trọng động viên, khen thưởng những người có kết quả cao trong quá trình tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện và nỗ lực.

iii. một số giải pháp nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương

1. tiếp tục cảm hóa, giữ vững các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, dân quân có tính tiền phong, gương mẫu

Các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nêu cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh, năng lực chuyên môn, tính chiến đấu, tính gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. đồng thời tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc những quy định cốt lõi về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Trên cơ sở đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng quy chế cụ thể về tiền phong, gương mẫu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên trong từng công tác. cương vị, để từ đó mỗi cán bộ, đảng viên tự phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, tự soi mình, tự điều chỉnh trong quá trình tu dưỡng, tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nâng cao công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên tuân thủ nguyên tắc, lý luận gắn với thực tiễn; Vừa học vừa làm; nâng cao kiến ​​thức gắn với việc củng cố và phát triển lòng dũng cảm và ý chí quyết tâm chính trị. cần giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, dân quân thực sự tiền phong, gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có ý thức tổ chức kỷ luật; có trình độ và phương pháp, tác phong làm việc tốt; có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Làm thế nào để nêu gương trở thành phương thức lãnh đạo chủ yếu để đảng viên khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sức lan tỏa, tạo động lực, lôi cuốn đảng viên, quần chúng nhân dân tự giác tham gia các phong trào chính trị cách mạng. cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, tổ chức đảng cần tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ học vấn … đội ngũ cán bộ, đảng viên do mình rèn luyện, tạo điều kiện để mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết cốt lõi 4 khóa xi, xi, nê n

Tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên, tự giác trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cũng như trong sinh hoạt, nhất là đối với những người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đảng. và các đơn vị. ; Càng trách nhiệm, càng phải gương mẫu, đi đầu, một trong những nội dung phải gương mẫu là tác phong sâu sát thực tiễn, sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân. nâng cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền. đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện thờ ơ, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và những hành vi sách nhiễu, gây bức xúc cho nhân dân, điều đầu tiên là mỗi cấp ủy, tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ những nội dung, giá trị cơ bản. , tầm quan trọng to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của con người thực sự thấm sâu, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, giữ vững bảo vệ Tổ quốc, vì dân giàu. một đất nước mạnh mẽ, dân chủ, công bằng và văn minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải tự rèn luyện bản thân vững vàng về chính trị, có đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc; đồng thời phải khiêm tốn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến ​​phê bình, góp ý của đồng chí, của quần chúng và cấp dưới, từ đó chuyển hóa thành ý thức và hành động tự giác. Đây là một chủ đề rất quan trọng đối với việc hình thành phong cách của người cán bộ cách mạng. Chính phong cách đó là cơ sở để hoạt động của cán bộ ngày càng có hiệu quả, là tấm gương cho quần chúng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng.

3. tạo môi trường, động lực để cán bộ, đảng viên phát huy tính tiền phong, gương mẫu

cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các tổ chức cần chú trọng giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương, phát huy khả năng, năng động sáng tạo trong công tác. nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc; biểu dương, tôn vinh và nhanh chóng nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy tinh thần tự giác, ý chí tự lực, tự chủ, nỗ lực vươn lên, đây là một trong những yếu tố quan trọng, có tác dụng nêu gương, đánh thức tinh thần thi đua sôi nổi, rộng khắp, để thi đua trở thành động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tập trung “nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện những giá trị đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự xây dựng bản thân ”. -điều chỉnh hành vi của họ trong công việc hàng ngày. đồng thời, cần cụ thể hơn, sát thực tế hơn những nội dung tiên phong, gương mẫu của dân quân trên cương vị, lĩnh vực, đơn vị, ngành nghề, … để dân quân dễ nhớ, dễ thực hiện và vận dụng. làm cho hoạt động giám sát của tổ chức đảng, các thành phần của hệ thống chính trị và nhân dân bằng sự gương mẫu của đảng viên đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả hơn.

Tính tiền phong, gương mẫu là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, của quá trình tu dưỡng, rèn luyện, ý thức gương mẫu tiên phong tự giác của mỗi đảng viên; đồng thời là sự giáo dục, kiểm tra, giám sát của các tổ chức, lực lượng và nhân dân. Vì vậy, để phát huy tính gương mẫu của dân quân, cần phải thức tỉnh, củng cố và phát huy tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự giác tính tiền phong trong mỗi dân quân; đồng thời phát huy vai trò của các thiết chế chính trị, văn hóa, xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp và môi trường lành mạnh để nuôi dưỡng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

4. phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có quy chế rõ ràng, cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ; chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, tránh tình trạng cơ quan, tổ chức, đơn vị làm sai hoặc không hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao, né tránh, miễn trách nhiệm của tổ chức, tập thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Người tham gia gương mẫu trong mọi công việc, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nội bộ thật sự đoàn kết; chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, vừa chỉ đạo sản xuất vừa đấu tranh; hết lòng phục vụ nhân dân, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; cho đảng được thành lập và phát triển tốt. vì vậy, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhất là người đứng đầu phải có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Bên cạnh đó, cần đổi mới mạnh mẽ việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, điều hành; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ. hoàn thiện và thực thi nghiêm túc cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn chặn tình trạng lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời, cần hoàn thiện hệ thống thể chế và xây dựng các chuẩn mực về phong cách, hình thức làm việc của đội ngũ cán bộ, làm cơ sở cho việc đánh giá, giám sát và quản lý cán bộ. hệ thống thể chế phải quy định rõ nguyên tắc tập trung dân chủ, hiệp thương dân chủ, tập thể quản lý, cá nhân chỉ huy, lãnh đạo; cơ chế phân cấp, trao quyền, ủy quyền và phân quyền; quyền hạn và trách nhiệm giữa tập thể và cá nhân, cấp trên với cấp dưới … phù hợp với từng cấp, từng ngành, từng loại hình hoạt động lãnh đạo, quản lý; phải đảm bảo sự đồng bộ và kết nối giữa các chỉ tiêu của Đảng với pháp luật của Nhà nước và các thiết chế xã hội.

5. tăng cường kiểm tra, giám sát; có hình thức khen thưởng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nêu gương

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, kiên quyết lọc, loại bỏ những kẻ thoái hóa, biến chất ra khỏi đội ngũ cán bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ làm việc, thực hiện dân chủ trong đảng và giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, hình thành phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. xây dựng nội quy, quy chế cụ thể để đảng viên tự giác chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú; tránh đặt mình lên trên tổ chức, trên tập thể, đồng thời khắc phục tình trạng nể nang, nể nang, bao che, trốn tránh trách nhiệm kiểm tra, giám sát. phải tin dân, nêu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát, đánh giá, cho ý kiến ​​của nhân dân về năng lực, phẩm chất đạo đức và quan hệ với quần chúng của cán bộ, dân quân.Ngoài ra, cần tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí dễ phát sinh tiêu cực; nơi người dân có nhiều bức xúc và quan tâm của công chúng; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, coi trọng giám sát chuyên đề; tăng cường sự phối hợp giữa giám sát của đảng với giám sát của nhà nước và mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, tránh chồng chéo, lặp lại … sẽ góp phần để mỗi cán bộ, đoàn viên tổ chức tiệc tùng thường xuyên và tự nguyện, nêu gương.

XEM THÊM:  mẫu công văn thay đổi nhân sự

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo 35 về tăng cường bảo vệ cơ sở tư tưởng của Đảng, chống các luận điệu sai trái, thù địch ở các cấp trong Đảng bộ Khối. tham gia cùng các cơ quan hữu quan đấu tranh, xử lý, kiến ​​nghị xử lý kịp thời những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. văn hóa “nội bộ, nói và làm trái với chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

2. liên hệ về việc tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên không. 1

a / Xây dựng phong cách làm việc của người đảng viên theo tư duy đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

– Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống và sinh hoạt của nhân dân, tạo thành một tổng thể phù hợp với các giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ, bao gồm hàng loạt nội dung chủ yếu đó là: tư tưởng, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo. , phong cách thể hiện, phong cách ứng xử và lối sống.

– Phong cách làm việc dân chủ là thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm; đi theo hướng tốt của quần chúng, “nghe theo ý kiến ​​của dân quân, dân chính, không quan trọng”, tổ chức tốt công tác kiểm tra, kiểm soát và nêu gương là việc làm khoa học; kế hoạch làm việc; đúng giờ trong công việc; đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận lối mòn, lối mòn cũ.

– Phong cách làm việc của quần chúng: khiêm tốn, lễ phép, lịch sự; chân thành, ấm áp, tự nhiên; linh hoạt, hài hước, dịu dàng, họ xóa tan mọi khoảng cách. đối với con người, bạn bè, đồng chí, anh em là sự tự nhiên, bình dị, cởi mở, chân thành, chủ động và linh hoạt, ân cần, tế nhị, bình dị, tự nhiên đến mức hồn nhiên, khiến bất cứ ai quen biết anh đều cảm nhận được một môi trường ấm áp, thân thiện, thoải mái. bầu không khí, mà không cảm thấy sự khác biệt giữa nhà lãnh đạo và quần chúng.

– Phong cách làm việc khoa học không ngừng trau dồi kinh nghiệm nghề nghiệp để ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ được giao. tích cực tham gia các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương của họ. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng và công đoàn giao. Bản thân luôn đặt mình vào tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng kỷ luật của nhà trường, không vụ lợi cá nhân, dù ở cương vị nào, luôn gần gũi với mọi người, học hỏi những người xung quanh để ngày một tiến bộ hơn. một sự tiến bộ

– Tác phong gương mẫu, nói đi đôi với làm: luôn có tinh thần xây dựng tập thể đoàn kết, biết trách nhiệm với cộng đồng, biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau thì chắc chắn tập thể đó sẽ vững mạnh và ý chí vươn lên. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

b / liên hệ với tôi: Là một đảng viên, một giáo viên với nhiệm vụ giảng dạy được nhà trường phân công, tôi nhận thấy cần phải gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. minh trong các thao tác cơ bản sau:

* về tư tưởng chính trị:

– Trung thành tuyệt đối với Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng;

Xem thêm: Mẫu công văn bằng tiếng Anh

– vững tin và hướng tới độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;

– Chấp hành mọi chủ trương, đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước;

– Tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;

– Gương mẫu thực hiện và có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình, cá nhân chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Tôi luôn học hỏi và tích cực nghiên cứu tài liệu để tự học; tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng do nhà trường và cấp trên tổ chức, có ý thức học hỏi bạn bè, đồng nghiệp để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

* về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Thực hiện tốt “cần, kiệm, liêm, chính, liêm, chính” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp;

– Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; tích cực chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không với công việc, lợi dụng chức vụ để mưu lợi cho bản thân và gia đình;

– Bản thân luôn giữ vững tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, tiên phong, gương mẫu của người dân quân; thực hiện tốt quy định của Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm;

– Bản thân luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; xử lý tốt các đề xuất, kiến ​​nghị về quyền và lợi ích hợp pháp của đảng viên và quần chúng nhân dân đoàn kết thống nhất; tích cực đấu tranh chống các biểu hiện thờ ơ, quan liêu, hách dịch, sách nhiễu và gây bức xúc cho nhân dân

– Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, thẳng thắn, đoàn kết, chan hòa, gần gũi với bạn bè, đồng nghiệp và người dân. quan hệ thân thiết với mọi người. tôn trọng và thúc đẩy quyền thống trị của nhân dân hoặc áp dụng các chuẩn mực dân chủ ở cơ sở;

– Có ý thức trong tự phê bình và phê bình; tôn trọng và lắng nghe ý kiến ​​của người khác; tích cực đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái.

c / đề xuất các giải pháp và ý tưởng:

Để xây dựng mối đoàn kết nội bộ, theo tôi cần đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu. sự thống nhất và thoải mái trong tư tưởng sẽ khiến mọi người hăng hái và yêu thích công việc của mình hơn.

Ngay từ đầu năm học, mỗi chi đoàn phải tự xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm và phân công công việc cụ thể cho từng tháng, từng thời kỳ. việc xây dựng kế hoạch cần sát với tình hình thực tế, không cường điệu, đại khái, chung chung, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, đúng người, đúng việc trên cơ sở khả năng, sức lực của từng người. nó sẽ cao sự rõ ràng trong công việc sẽ khiến mỗi người có trách nhiệm hơn trong công việc, tránh tình trạng đổ lỗi cho nhau. nếu cá nhân hoặc nhóm phải biết cách lắng nghe ý kiến ​​đóng góp để biết điều gì đúng và điều gì cần sửa để cải thiện.

mỗi đảng viên chúng ta cần tiếp thu, học hỏi những tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước đây. Chỉ bằng một lời chào chân thành, một nụ cười niềm nở và một cử chỉ vượt qua những chuẩn mực thông thường, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xóa bỏ mọi phân biệt về địa vị, địa vị, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa những người lãnh đạo. mang lại cho mọi người cảm giác hoàn toàn bình đẳng. mỗi chúng ta cần học những đức tính tốt này trong công sở cũng như trong gia đình và hàng xóm …

luôn thể hiện thái độ yêu thương, quý trọng, tôn trọng, khoan dung, khiêm tốn, độ lượng đối với mọi người. chính vì thế mà con người thu hút, cảm hóa, ngưỡng mộ, cảm phục và hướng tới chân, thiện, mỹ trong cuộc sống và công việc. cách ứng xử không chỉ dừng lại ở tình yêu thương, sự quan tâm mà mọi người dành cho đối tượng trong giao tiếp mà còn được thể hiện qua tấm gương của con người. trong cuộc đời của mình, khi đất nước vừa giành được độc lập năm 1945, gặp nạn đói, Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân tiêu diệt bằng hành động cụ thể là “giặc đói”, những người đang chết đói và bản thân Người đã nghiêm túc nêu gương. .

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng về tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, nhân loại và thời đại. Được học tập theo tấm gương của Bác là niềm vinh dự to lớn đối với mọi đảng viên và công dân Việt Nam.

Đối với tôi là một đảng viên, việc làm theo gương Bác là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện bản thân, xứng đáng là con đẻ của Người. nhận thức được điều đó, bản thân luôn rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, kính trên nhường dưới, cư xử đúng mực, tử tế với đồng nghiệp, họ hàng, làng xóm; sự đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt; không kiêu căng, tự phụ, tự phụ trong mọi trường hợp, đặc biệt không tham gia các tệ nạn xã hội, là tấm gương cho trẻ

Khi học tập đạo đức của Bác, chúng ta cũng có thể học hỏi những tấm gương của đồng nghiệp, bạn bè xung quanh. và để việc học đó đi vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta chứ không phải vào các hoạt động phong trào. Khi học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là giúp chúng ta sống tốt hơn, đẹp hơn

Hôm nay chúng tôi học hỏi ở bạn, theo bạn là học và rèn luyện để có đầu óc tỉnh táo. Em yêu anh, học chú để tâm hồn chúng ta trong sáng hơn, để tâm hồn chúng ta hòa cùng những suy nghĩ, trăn trở, tình cảm của nhân dân, của dân tộc.

Tôi nghĩ, hãy cứ sống như bạn, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bạn để thấy được sự phát triển vững chắc của đất nước Việt Nam trong tương lai. Là đảng viên, cánh tay phải của xã hội, chúng ta phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức của họ. Đó không chỉ là trách nhiệm của cá nhân tôi, của chúng tôi, mà còn là số phận của đất nước Việt Nam. sống giản dị như chú cũng là trả ơn cho cuộc đời, trả lại máu và nước mắt của các thế hệ cha anh đi trước cho tự do, độc lập hôm nay.

Xem thêm: Cười té ghế với những câu nói thả thính ngôn tình bá đạo nhất 2018! 2023

Lời kết: Như vậy trên đây là bài viết Liên hệ bản thân về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của Cán bộ, Đảng viên. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button