Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên 2022

Cùng xem Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên 2022 trên youtube.

Tuổi trẻ là sức mạnh cốt lõi của đảng. Trong bài viết này, Dongnaiart xin trình bày những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên, mời các bạn cùng tham khảo.

Công tác thanh niên là gì?

Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên 2022
Trình bày những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên

Công tác thanh niên là hoạt động do đảng, nhà nước và xã hội thực hiện nhằm giáo dục, bồi dưỡng, tạo dựng sự phấn đấu và trưởng thành của thanh niên, đồng thời phát huy tính xung kích, sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên. Ở trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Khoản 2 Điều 4 Nghị định 120/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh niên)

Như đã nói ở trên, công tác thanh niên là rất cần thiết để thực hiện các hoạt động đào tạo, rèn luyện, giáo dục nhằm phát triển tiềm năng của thanh niên, nhà nước sẽ quản lý công tác thanh niên thông qua các hình thức sau:

– Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch về phát triển thanh niên và công tác thanh niên;

–  Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thanh niên;

– Giải quyết đơn thư khiếu nại, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách thanh niên và công tác thanh niên;

– Hoạt động hợp tác quốc tế về quản lý công tác thanh niên;

Ngoài ra, Đạo luật quy định trách nhiệm của Nhà nước trong việc quản lý công tác thanh niên như sau:

——Chính phủ là cơ quan quản lý công tác thanh niên thống nhất trên toàn quốc;

– Bộ, cơ quan ngang bộ được Chính phủ chỉ định thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên;

– Ủy ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn.

Những quan điểm của đảng về công tác thanh niên – Bài tham khảo 1

Thứ nhất: Đảng ta luôn tin tưởng vào tuổi trẻ

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn tin tưởng vào hàng ngũ thanh niên, cố gắng bằng mọi cách phát huy vai trò chủ đạo, tiềm năng của thanh niên, để thanh niên hoàn thành sứ mệnh lịch sử là ngọn sóng xung kích, đi đầu trong cuộc đấu tranh. Đấu tranh giành độc lập, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, văn minh, độc lập, hạnh phúc.

Để khơi dậy tiềm năng của thanh niên, Đảng ta luôn chú trọng công tác vun đắp, bồi dưỡng, nâng cao thế hệ trẻ, đồng thời luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên phấn đấu phát triển thành những lãnh đạo trẻ. , trách nhiệm, lao động và lối sống văn minh, yêu nước. Vì vậy, công tác đảng và hệ thống chính trị luôn đặt công tác thanh niên lên hàng đầu.

Thứ hai: Đảng ta luôn ghi nhận và giữ vững vai trò xung kích của thanh niên

Đảng ta luôn ghi nhận và khẳng định vai trò của thanh niên, đặt mọi thứ lên thanh niên. Lịch sử pháp luật của đất nước cũng khẳng định vai trò và địa vị của thanh niên. Sau khi chấn chỉnh (năm 1986), Đảng đã ban hành ba nghị quyết đặc biệt về công tác thanh niên. Từ đó đến nay, vào các năm 1991, 1993, 2008, Ban Chấp hành Trung ương CPC liên tục ban hành các nghị quyết về công tác thanh niên, liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Gần đây, Hiến pháp Đảng Cộng sản Việt Nam quy định “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ của Đảng, tiếp quản sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt. của phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện cho lợi ích của thanh niên; Phụ trách Đội Tiền phong Hồ Chí Minh “

Thứ ba: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước, để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra nghị quyết về bồi dưỡng và phát triển đội ngũ thanh niên, khuyến khích thanh niên ước mơ, đổi mới, học tập khoa học công nghệ … phát huy hết vai trò và sự nghiệp bảo vệ của thanh niên. của công cuộc xây dựng đất nước.

Thứ tư: Tạo ra một thế hệ tinh hoa trẻ mới

Bác cũng dặn dò trong di chúc “Việc hun đúc thế hệ cách mạng cho thế hệ sau là một việc rất quan trọng và cần thiết.” Vì vậy, trong thời đại ngày nay, hãy xây dựng một thanh niên có năng lực, học hỏi và nhanh nhẹn. Trong thời kỳ mới, đặc biệt là thời kỳ hội nhập, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Thứ năm: Đào tạo thanh niên cần có sự phối hợp của nhiều bên

Đào tạo thanh niên không phải là việc diễn ra một lần mà là cả một quá trình, bắt đầu từ việc giáo dục, định hướng cho thanh niên. Vì vậy, không chỉ là nhiệm vụ của đảng, nhiệm vụ của các tổ chức khác mà quan trọng là gia đình và bản thân của mỗi thanh niên.

Những quan điểm của đảng về công tác thanh niên – Bài tham khảo 2

Về thanh niên và công tác thanh niên, Đảng ta chỉ rõ: “Thanh niên là rường cột của đất nước, là chủ nhân của tương lai đất nước, là lực lượng tác động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những nhân tố quyết định thành bại. Hoặc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế Sự nghiệp hiện đại hoá và xây dựng xã hội chủ nghĩa không thành công thì thanh niên được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược nuôi dưỡng và phát huy nhân tố, nguồn lực. Chăm sóc và phát triển thanh niên là mục tiêu, động lực bảo đảm quốc ổn định và phát triển bền vững ”(Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đẩy mạnh công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá).

Đồng thời, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn và là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của một quốc gia. Đảng ta luôn khẳng định vai trò, địa vị của thanh niên, coi thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, coi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, công tác thanh niên là vấn đề quan trọng của đất nước. Chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đoàn viên trẻ trở thành “vừa hồng vừa chuyên” theo Tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm của Đảng và thế hệ đi trước đối với thanh niên; ở đồng thời nuôi dưỡng và đào tạo một đội ngũ tác động đến sức mạnh hiện tại và tương lai của đất nước.

Xác định tầm quan trọng của nó đồng thời quán triệt thực hiện Nghị quyết số 25-NQ / TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa X và Chương trình hành động số 69-CTHĐ của Tỉnh ủy Quảng Trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Việt Nam “” Đảng bộ công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “, trong những năm qua được sự chỉ đạo sâu sát toàn diện của đảng ủy, đảng ủy và ban giám đốc công ty thường xuyên chú trọng tạo điều kiện thuận lợi, các tổ chức đoàn thể. và các đơn vị luôn phối hợp có hiệu quả, đặc biệt là sự nỗ lực, đổi mới, chủ động, tinh thần tình nguyện của ĐVTN Đi đúng hướng, có những bước trưởng thành vượt bậc với nhiều thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực hoạt động, nổi bật là:

Công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống của thanh niên, chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tổ chức.

Công tác chăm lo cho Công đoàn Jianqiang cũng được tăng cường về mọi mặt, công tác đoàn kết, đoàn kết thanh niên, phát triển đảng viên luôn được chú trọng. Chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở được ổn định, duy trì và nâng cao. Việc ĐVTN tham gia xây dựng đảng, xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đơn vị đã có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, nhất là công tác phát triển Đảng trong quần chúng nhân dân và thanh niên. Chắc chắn rằng, công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi của Chi đoàn trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến về nhiều mặt, thể hiện sự nỗ lực và tiến bộ rõ rệt của tuổi trẻ. Đặc biệt, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển không ngừng của Nhà trường và thậm chí là sự phát triển không ngừng của phong trào thanh niên của Tổng công ty Sông Đà nói chung.

Từ lâu, cấp ủy, cơ quan đơn vị đã coi trọng lãnh đạo, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tổ chức nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa để phong trào thanh niên Công ty tiếp tục phát triển; những công trình, phần việc thanh niên có giá trị; Góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Đoàn Thanh niên đơn vị đã mạnh mẽ thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ cách mạng, tinh thần dân tộc và ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên bằng nhiều hình thức. Thông qua các hoạt động này đã thúc đẩy việc hình thành lớp thanh niên có phẩm chất đạo đức, phẩm chất cá nhân, có tri thức, có sức khỏe, có tư duy tích cực và hành động sáng tạo.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số thanh niên không có lý tưởng sống, ý thức chấp hành pháp luật kém, dễ bị kích động, sa vào các hoạt động vi phạm pháp luật, sống thực dụng, quá coi trọng vật chất. , tinh thần trách nhiệm thấp trong công việc, không gắn bó với đơn vị công tác. Những hạn chế, yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với công tác thanh niên, trách nhiệm quản lý giáo dục trực tiếp của tổ chức công đoàn cơ sở; những người sống thiếu lý tưởng và khát vọng, không tập trung vào hoạt động, chấp hành quy định. Hoạt động của một số tổ chức cơ sở đôi khi mang tính hình thức, kém hiệu quả, chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh niên; đôi khi tính chủ động, sáng tạo, năng lực của một số cán bộ làm công tác tham mưu chưa được phát huy hết; thiếu quan tâm. .

Từ lâu, cấp ủy, cơ quan đơn vị đã coi trọng lãnh đạo, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tổ chức nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa để phong trào thanh niên Công ty tiếp tục phát triển; những công trình, phần việc thanh niên có giá trị; Góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Đoàn Thanh niên đơn vị đã mạnh mẽ thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ cách mạng, tinh thần dân tộc và ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên bằng nhiều hình thức. Thông qua các hoạt động này, tạo điều kiện hình thành lớp thanh niên có phẩm chất đạo đức, phẩm chất cá nhân, có tri thức, có sức khỏe, có tư duy tích cực và hành động sáng tạo.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số thanh niên không có lý tưởng sống, ý thức chấp hành pháp luật kém, dễ bị kích động, sa vào các hoạt động vi phạm pháp luật, sống thực dụng, quá coi trọng vật chất. , tinh thần trách nhiệm thấp trong công việc, không gắn bó với đơn vị công tác. Những hạn chế, yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với công tác thanh niên, trách nhiệm quản lý giáo dục trực tiếp của tổ chức công đoàn cơ sở; những người sống thiếu lý tưởng và khát vọng, không tập trung vào hoạt động, chấp hành quy định. Hoạt động của một số tổ chức cơ sở đôi khi mang tính hình thức, kém hiệu quả, chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh niên; đôi khi tính chủ động, sáng tạo, năng lực của một số cán bộ làm công tác tham mưu chưa được phát huy hết; thiếu quan tâm. .

Để làm tốt công tác vận động quần chúng của đảng, nhất là công tác thanh niên trong tình hình mới, Đảng ủy công ty đã chỉ đạo ban thường vụ liên đoàn thanh niên công ty và các đảng bộ cơ sở coi trọng, ưu tiên công việc. Lập kế hoạch tổng thể bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp và coi đây là chức năng, nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu cơ bản của lãnh đạo tổ chức quần chúng trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp ủy, đơn vị các cấp cần phối hợp, bố trí việc làm cho thanh niên, mạnh dạn giao việc cho thanh niên, có chính sách đãi ngộ đối với đoàn viên, thanh niên. công tác xếp lịch đầu ra cho những cán bộ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xây dựng tổ chức liên đoàn thanh niên vững mạnh từ cơ sở, đoàn kết thanh niên cơ sở, tạo thành lực lượng tác động, góp phần giải quyết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong thời gian tới, cần nỗ lực nâng cao chất lượng các tổ chức đoàn thanh niên cấp cơ sở, trở thành nòng cốt chính trị của phong trào thanh niên trong đơn vị. Đồng thời với công tác xây dựng tổ chức, cấp ủy các cấp phải thường xuyên lãnh đạo cập nhật nội dung công việc và phương pháp làm việc. Theo nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cần thiết lập phong trào và phương thức hoạt động cụ thể, phù hợp với thanh niên. Kết hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay, sẽ phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình với công việc và tinh thần trách nhiệm cao. .

Một vấn đề nổi cộm là đội ngũ cán bộ công đoàn vừa thiếu, vừa thiếu ổn định, vừa thiếu sức trẻ. Để khắc phục tình trạng này, các cấp ủy đảng cần quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hình thành đội ngũ cán bộ đủ số lượng, đủ phẩm chất, tuổi đời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng. tình hình mới. Cấp ủy các cấp phải lãnh đạo, phối hợp hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của thanh niên; tăng cường giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức chính trị và tính chuyên nghiệp cho thanh niên.

Cấp ủy các cấp cần lắng nghe ý kiến ​​của thanh niên, coi trọng vai trò xung kích của thanh niên, hỗ trợ phát triển các hoạt động tập hợp thanh niên. Cấp ủy, chính quyền thường xuyên tạo điều kiện đánh giá công tác Đội và phong trào thiếu nhi, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời những thành tích tốt, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Cấp ủy các cấp phải thường xuyên duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ 3 tháng, 6 tháng với ban chấp hành chi đoàn, lắng nghe giới thiệu, đề xuất, kiến ​​nghị của đoàn, có hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời; định kỳ tổ chức gặp mặt đơn vị để thông báo tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội Phương hướng phát triển của đơn vị, để cán bộ Đoàn và các cơ quan, đơn vị hiểu, chia sẻ và cùng chia sẻ trách nhiệm.

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để đáp ứng yêu cầu nâng cấp đất nước, xu thế phát triển hội nhập quốc tế nói chung và sự lớn mạnh của các loại hình doanh nghiệp nói riêng cần được đẩy mạnh hơn nữa. Công tác Đoàn và phong trào, tuổi trẻ trong các đơn vị, doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa, tình nguyện, chủ động, sáng tạo hơn nữa để đưa công tác này vào cuộc sống. và nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Muốn vậy, cần tập trung vào các vấn đề sau:

Trước hết là tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ mới, đồng thời cập nhật nội dung, phương thức lãnh đạo công tác thanh niên. Cấp ủy các cấp và mỗi đảng viên phải nhận thức sâu sắc rằng làm tốt công tác thanh niên và xây dựng tổ chức công đoàn là phải đưa công tác xây dựng đảng đi trước một bước. Mỗi cấp ủy cần có kế hoạch cụ thể lãnh đạo, hướng dẫn công tác thanh niên trong kế hoạch công tác thường xuyên. Cấp ủy các cấp, nhất là lãnh đạo thường xuyên nắm tình hình và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên; phân công cấp ủy phụ trách công tác công đoàn, hội; lãnh đạo các cấp cần gặp gỡ, đối thoại với thanh niên. một cách thường xuyên. Kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi là tiêu chí hàng năm để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là tấm gương sáng để thanh niên học tập.

Hai là hướng dẫn, củng cố truyền thống văn hóa, lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, lý tưởng cách mạng, đạo đức cách mạng của thanh niên; quan tâm giáo dục pháp luật, hướng dẫn thanh niên lối sống trong sáng, lành mạnh, năng động, sáng tạo trong lao động và học tập, học tập theo gương. , và đi đầu trong việc tham gia các cuộc thi. và các hoạt động. Công đoàn cần trở thành lực lượng quan trọng, tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng, vun đắp cho lớp thanh niên mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là sự nghiệp ngày càng phát triển. Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất mẹ nói chung.

Theo tinh thần Mệnh lệnh số 05-CT / TW của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hình thành các chuẩn mực đạo đức và giá trị mới cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Cần chủ động hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt, dự báo kịp thời tình hình tư tưởng của thanh niên, đấu tranh, công khai, làm rõ các thuyết âm mưu sai trái, giúp thanh niên hiểu rõ và chủ động chống tiêu cực. “các thế lực thù địch.

Thứ ba là xây dựng đoàn thanh niên và liên đoàn thanh niên vững mạnh, xây dựng trường thanh niên xã hội chủ nghĩa thực sự, xây dựng đội dự bị động viên tin cậy của đảng. Ra sức xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn, hiệp hội, nhất là các tổ chức cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng sức hấp dẫn của phong trào thanh thiếu nhi do Đoàn – Hội tổ chức, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của Chi đoàn, Liên đội. Khắc phục những hạn chế, yếu kém của một số tổ chức và hoạt động công đoàn hiện nay. Chú trọng tu dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp thực sự có phẩm chất, năng lực, nhiệt tình, có sức đoàn kết, thực sự tiêu biểu cho tuổi trẻ.  Phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Thứ tư là làm tốt công tác tổ chức công đoàn tham gia công tác xây dựng đảng, củng cố kiện toàn đơn vị. Đoàn thanh niên cần chủ động, có hiệu quả góp ý với cấp ủy và công tác thanh niên của đơn vị, để tạo thành lực lượng chung của đơn vị quan tâm đến phong trào thanh niên. Quan tâm hơn nữa việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú kết nạp đảng. Đoàn Thanh niên phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Công đoàn các cấp đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động công đoàn thanh niên và các đợt sinh hoạt chính trị như “Con đường cách mạng thanh niên”. Tiến bước dưới ngọn cờ của Đảng “,” Tự hào thanh niên thời đại Hồ Chí Minh “; Tọa đàm, hội thảo về học thuyết Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, thân thế, sự nghiệp, giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cuộc thi nghiên cứu mạng , Olympic Khoa học Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”… Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được phát triển, đồng bộ, thường xuyên, liên tục, xác định nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh niên, gắn đối với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, đơn vị.

Trước những diễn biến phức tạp, việc nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên, định hướng dư luận thanh niên, đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cần được quan tâm hơn nữa. ĐVTN tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các đoàn thể chính trị xã hội. Công đoàn các cấp tận tâm tổ chức, thực hiện các nguyên tắc của Đảng, chính sách, pháp luật trong cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn. Nắm vững, học tập và công khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn và triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo như học trực tuyến, thi trắc nghiệm, thi sáng tác trực tuyến, làm phim ngắn, viết bản thảo. Bản đồ tư duy tuyên truyền, tuyên truyền nghị quyết … Quán triệt quan điểm “xây dựng tổ chức công đoàn là một bước đi trước xây dựng đảng”, các cấp công đoàn phát huy vai trò của đoàn viên, tổ chức cơ sở tác động vào tổ chức công đoàn thực hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, trưởng thành, phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước tình hình hiện nay và tình hình mới, tổ chức Đoàn kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, đặt ra yêu cầu cấp bách, bình thường, chiến lược và lâu dài. Về khách quan, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục diễn ra sâu rộng, bối cảnh xã hội đa dạng, tư tưởng xã hội phát triển biến động, những vấn đề nảy sinh từ mặt tiêu cực của kinh tế thị trường, tác động méo mó của các trường, nhất là lợi ích vật chất, liên quan quan niệm và ý tưởng của giới trẻ. Sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội toàn cầu đang tác động mạnh mẽ, đa chiều đến mọi mặt của đời sống xã hội, với lượng thông tin khổng lồ khó kiểm chứng. Kẻ thù và các thế lực phản động có nhiều thủ đoạn, thủ đoạn mới trong việc chống phá đảng, đất nước, dân tộc, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó thế hệ trẻ là một trong những chủ thể quan trọng. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “Kiện toàn chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng và phát triển sáng tạo theo tình hình thực tế Việt Nam; củng cố mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định theo con đường đổi mới “;” tăng cường đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực ‘diễn biến hòa bình’; tích cực cảnh giác, phản bác những thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch “.

Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên – Bài tham khảo 3

Đánh giá về vai trò của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Thanh niên là người làm chủ tương lai của đất nước. Thật vậy, thịnh hay suy, yếu hay mạnh của đất nước phần lớn là do thanh niên”. Người lại cảnh báo: “Đảng phải có kế hoạch đào tạo họ thành những người kế tục sự nghiệp cách mạng, dù hồng hay chuyên. Nuôi dưỡng thế hệ cách mạng cho thế hệ sau là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết. “

Đảng ta đã kế thừa và vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định: “Thanh niên là trụ cột của đất nước, là chủ nhân của tương lai, là lực lượng tác động của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chuyển đổi hội nhập quốc tế và xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Đảng ta dù ở trong giai đoạn nào cũng luôn lấy thanh niên lãnh đạo, đi đầu trong công cuộc xây dựng lớp thanh niên kế thừa sự nghiệp cách mạng cả về tài năng và chuyên môn, năng lực, phẩm chất, trí tuệ và đạo đức. Tư tưởng thanh niên của Đảng ta được cập nhật liên tục trong mọi thời kỳ cách mạng để phù hợp với đối tượng thanh niên.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ, phải quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và phát huy sự nghiệp tạo nguồn lực to lớn của thanh niên. làm giàu cho dân và làm giàu cho dân. một đất nước hùng mạnh. Xã hội công bằng, văn minh: Công cuộc đổi mới có thành công, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng quốc tế hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước đi theo con đường xã hội không? Có được hay không phụ thuộc rất nhiều vào sức trẻ.

Đại hội lần thứ VIII của Đảng (tháng 6/1996) xác định nhiệm vụ: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cấp, các ngành đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cần chú trọng hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ cả về chính trị, tư tưởng, văn hóa, nghề nghiệp, đạo đức, lối sống. Chú trọng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu học tập, lao động, sáng tạo, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giải trí lành mạnh của thanh niên. Tạo điều kiện thuận lợi để Đội TNTP Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ của Đội. Tạo môi trường xã hội lành mạnh, xóa bỏ các tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm độc hại. Đảng, nhà nước, hệ thống chính trị, gia đình, cha mẹ học sinh và toàn xã hội có trách nhiệm làm tốt công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.

Đại hội Đảng lần thứ IX (tháng 4/2001) đặt ra: Đối với thế hệ trẻ, chú trọng giáo dục, đào tạo, rèn luyện, phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, vệ sinh lao động, v.v …; tạo việc làm, phát triển tài năng. sáng tạo có vai trò tác động đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đảng bộ lần thứ X (tháng 4/2006) nhấn mạnh: Thường xuyên giáo dục thế hệ trẻ về chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể chất, tinh thần, động viên thanh niên. tự học hỏi, nâng cao kỹ năng và tự tạo việc làm. Thu hút thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia tổ chức với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt, lãnh đạo.

Đặc biệt, tháng 7/2008, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) đã họp bàn và quyết định những vấn đề quan trọng trong Đề án “Đẩy mạnh sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ CNH”. và hiện đại hóa. Công trình khẳng định một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo là tạo ra thế hệ thanh niên mới có tri thức, có sức khỏe tốt, phát triển tư duy mới, kế thừa truyền thống. Yêu nước, tự hào dân tộc, sẵn sàng hy sinh, tình nguyện vì cộng đồng, trách nhiệm với gia đình và xã hội. Đảng ta nhắc lại trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng là đào tạo thanh niên thành những lớp “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh;

Ngày 11 tháng 9 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45 / NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác dân vận. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã xác định rõ các mục tiêu sau: tập trung bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, ý chí kiên cường, kiên cường độc lập dân tộc và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có đạo đức cách mạng, ý thức tuân thủ pháp luật, nếp sống văn hóa, phục vụ. xã hội; có năng lực, dũng khí hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng nhấn mạnh: “Cổ vũ, động viên thanh niên có ước mơ, khát vọng cao cả, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học và công nghệ hiện đại. Đã hình thành nên tinh hoa thanh niên về mọi mặt, có kế thừa trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ rõ: đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, tôn nghiêm của thế hệ trẻ. đối với Hiến pháp và pháp luật. Có cơ chế, chính sách phù hợp để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu, lao động, vui chơi, phát triển trí tuệ, kỹ năng và thể chất. Khuyến khích, động viên thanh niên phát triển ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học và công nghệ hiện đại. Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thu hút thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia tổ chức với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt, lãnh đạo.

Thanh niên ngày nay đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin, nền kinh tế tri thức phát triển vượt bậc, giao lưu quốc tế không ngừng mở rộng. Thanh niên đã và đang chịu tác động tích cực và tiêu cực của môi trường kinh tế, xã hội. Vì vậy, các tổ chức, đoàn thể cần chú trọng tạo môi trường thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành của thanh niên. Các cấp ủy đảng, cơ quan, mặt trận, đoàn thể, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tổ chức nhiều hoạt động để thu hút, tập hợp thanh niên, tu dưỡng đạo đức cách mạng theo chuẩn mực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng đối với phong trào thanh niên là động lực, là hành trang để thanh niên kiên cường đứng lên, đó quả là truyền thống mà ông cha ta tự hào.

Trên đây là những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác thanh niên do Dongnaiart cập nhật, xin chia sẻ cùng các bạn để mọi người có thêm tham khảo trong công tác công đoàn và phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chúc các đồng chí thành công trong công việc và luôn là đội tiên phong trong các hoạt động do đảng và nhà nước đề ra.

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Lời kết: Trên đây là bài viết Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên 2022. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

Điểm danh 3 cổng Game bài đổi thưởng dễ thắng nhất 2023

Điểm danh 3 cổng Game bài đổi thưởng dễ thắng nhất 2023

Khi nhu cầu giải trí từ các dịch vụ cá cược, game bài đổi thưởng ngày càng tăng cao thì các cổng game cá cược trực tuyến…

Game bài TWIN

Top 3 cổng game có phong độ ổn định nhất thị trường hiện nay

Nhằm hỗ trợ cho hành trình đổi đời của bạn được suôn sẻ và thuận lợi hơn. Chúng tôi sẽ thử nghiệm, nhận xét và đánh giá…

Bongvip

BONGVIP – Nhà Cái Cá Cược Thể Thao Đẳng Cấp 2023

Nếu được hỏi ai là ông tổ của ngành cá cược giải trí, chúng tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó chính là nhà cái…

Laliga Room là gì

Laliga Room là gì

Trong thời gian gần đây cụm từ “Laliga Room” xuất hiện rất nhiều trên các diễn đàn cá cược. Tuy nhiên không phải ai cũng biết Laliga…

Mua sim số đẹp trên 20 triệu ở đâu? Mua sim uy tín

Việc tìm kiếm mua sim số đẹp đã trở thành xu hướng của nhiều tín đồ mua sim số. Càng ngày thì số đẹp chiếm một vị…

Tranh trang tri hinh vuong

Các nguyên lý trong trang trí hình vuông

Xem Thêm : Thủ tục, hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề Dược [Chi tiết 2022] Tranh trang tri hinh vuong Có thể bạn quan tâm đơn…