Những những quan điểm của đảng về công tác thanh niên ngắn

Những những quan điểm của đảng về công tác thanh niên ngắn
công ty những quan điểm của đảng về công tác thanh niên ngắn DongnaiArt

1. Thanh niên là lực lượng chủ chốt của xã hội

Ai trong chúng ta cũng đều trải qua thời tuổi trẻ, tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết, tinh thần, ý chí sục sôi. Do đó, việc giáo dục và rèn luyện các thanh niên trở thành những người có ý cho xã hội, đủ năng lực và phẩm chất là cần thiết để kế thừa sự nghiệm cách mạng của Đáng vì một đất nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh và độc lập, tự do, hạnh phúc. Sau đây là quan niệm của Đảng về công tác thanh niên, chúng ta cùng tham khảo.

Đối với các bạn trẻ hiện nay, App Thanh niên Việt Nam đang được các bạn truy cập và sử dụng nhiều vì đây là diễn dàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của tuổi trẻ Việt Nam, các chức năng chính của App Thanh niên Việt Nam gồm: chat và trò chuyện, đăng tải tin tức, tổ chức các cuộc thi trực tuyến, thanh toán các loại hóa đơn điện nước.

Bạn đang xem: những quan điểm của đảng về công tác thanh niên ngắn

  • Link tải: App Thanh niên Việt Nam

quan diem cua dang ve cong tac thanh nien

Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên cảm tình đoàn

2. Quan điểm của Đảng về công tác thanh niên

2.1. Đảng ta luôn đặt niềm tin vào thanh niên

Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn đặt niềm tin vào thanh niên; phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên, để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Để phát huy tiềm năng to lớn đó, Đảng ta luôn luôn chú ý tới việc giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện thế hệ thanh niên: “Thường xuyên chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phấn đấu để hình thành một thế hệ con người mới có lý tưởng cao đẹp, có ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức, có sức khỏe, lao động giỏi, sống có văn hóa và tình nghĩa, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính”. Vì thế, công tác thanh niên luôn được xác định là nhiệm vụ ưu tiên thực hiện của Đảng và cả hệ thống chính trị.

Tham khảo: TOP 15 app vẽ chibi siêu dễ thương và dễ dùng trên điện thoại

Đảng luôn đặt niềm tin vào thanh niên

2.2. Đảng ta luôn ghi nhận, đề cao vai trò của thanh niên

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn ghi nhận, đề cao vai trò của thanh niên, đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ. Lịch sử đã khẳng định vai trò và vị trí của thanh niên, thanh niên là rường cột, là tương lai của đất nước. Từ khi đổi mới (1986) đến nay, Đảng ta đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên. Ngày 9/2/1991, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25 – NQ/TW về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, là điểm khởi đầu cho đường lối đổi mới của Đảng về công tác thanh niên thời kỳ đổi mới. Năm 1993, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII được ban hành đã khẳng định “Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Đây là bước chuyển biến có tính đột phá, căn bản trong nhận thức, chủ trương của Đảng đối với công tác thanh niên. Tháng 7/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 25 – NQ/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nghị quyết tiếp tục khẳng định vai trò to lớn và quan trọng của thanh niên đối với tương lai của dân tộc và tiền đồ của cách mạng Việt Nam: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước…là nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Điều 44) xác định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Để có những kiến thức mới nhất về hoạt động của Đoàn, các bạn hãy tải App Thanh niên Việt Nam và thường xuyên truy cập để có được những nguồn tin mới nhất.

Đảng luôn đề cao vai trò của thanh niên

2.3. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Tham khảo: dạy vẽ tranh phong cảnh bằng bút chì

Trước yêu cầu công cuộc đổi mới của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã hoạch định những chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, trong đó có việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ thanh niên. Nghị quyết xác định “Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ. Có cơ chế, chính sách phù hợp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia các tổ chức do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách”.

2.4. Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới ưu tú

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH không chỉ là yêu cầu khách quan của tình hình thanh niên và yêu cầu phát triển của đất nước, mà còn là yêu cầu chủ quan tự thân của Đảng với vai trò là lực lượng lãnh đạo xã hội, thực hiện Di chúc của Bác trước lúc đi xa “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Phải xây dựng được một thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức và nhân cách, có tri thức, sức khoẻ và tư duy năng động, tiếp nối được truyền thống hào hùng của cha anh đi trước, xứng đáng là những thanh niên ưu tú, vững vàng về chính trị, kiên định con đường XHCN, có có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, góp phần đi đầu trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, là lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

App Thanh niên Việt Nam nói trên cũng là một trong những ứng dụng góp phần xây dựng một thế hệ Thanh niên mới ưu tú, năng động, biết sống, học tập và làm việc theo gương Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

2.5. Đào tạo thanh niên cần có sự phối kết hợp giữa nhiều tổ chức

Kể từ khi ra đời, có thể nói rẳng Đảng cộng sản Việt Nam không một phút giây nào lơ là trong công tác thanh niên, tuy nhiên nhiệm vụ giáo dục và định hướng thanh niên không chỉ là việc của các chi bộ Đảng mà quan trọng là cái nôi gia đình, là bản thân mỗi thanh niên phải biết tự trau dồi và phấn đấu. Một thế hệ thanh niên có sức khỏe, có tri thức và đạo đức chính là động lực, là nền tảng để đất nước phát triển.

3. Tài liệu liên quan

Vào Đảng cũng là một cơ hội tốt để thanh niên có môi trường rèn luyện và phấn đấu, tu dưỡng bản thân, các bạn tham khảo đơn xin vào Đảng để sử dụng khi muốn xin vào hàng ngũ của đảng, khi bạn hoàn thành các khóa học, có đủ điều kiện thì bạn có thể khai các thông tin vào mẫu đơn xin vào Đảng để Đảng xem xét và kết nạp.

Tham khảo: cảm nhận của em về bức tranh tứ bình trong bài thơ việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *