Ke-hoach-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2018

Cùng xem Ke-hoach-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2018 trên youtube.

Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng ủy BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

– Triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc xây dựng và thực hiện phong cách, tác phong theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Phát huy kết quả đạt được trong việc thực hiện chuyên đề năm 2017, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017, tiếp tục phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2018 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát hiện những cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình, nhân rộng.

– Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4-khoá XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6-khoá XII về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

– Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Cuối năm khi tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại TCCS Đảng, đảng viên, công chức, viên chức,lao động gắn với kiểm điểm kết quả thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018.

II. Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 và đăng ký nội dung làm theo:

– Tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên nhận thức sâu sắc nội dung chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trông học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Trên cơ sở chuyên đề năm 2018, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị phải xác định nội dung làm theo cụ thể trong Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018; chú trọng xây dựng và làm theo phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương, “nói đi đôi với làm” của cán bộ, đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng nhân tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo.

* Tài liệu học tập: Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trông học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện CTQG Hồ Chí Minh biên soạn, phát hành.

* Đơn vị thực hiện:

– Văn phòng BQLKKT tỉnh tham mưu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan.

– Các Chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành các đoàn thể tổ chức học tập, nghiên cứu và xây dựng Kế hoạch cá nhân ở đơn vị mình.

* Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2018

2. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, cơ quan, đơn vị:

– Các Chi bộ trực thuộc, cơ quan, các đoàn thể tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ với những hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan như sinh hoạt Chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên dề, tham gia các cuộc thi tìm hiểu…

– Trong sinh hoạt cần làm sâu sắc thêm nội dung cơ bản về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, về “phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem Thêm : Chỉ định thầu rút gọn là gì? Quy trình chỉ định thầu rút gọn

* Đơn vị thực hiện: Cấp uỷ, cơ quan, các đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện; lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên.

– Tiếp tục phối hợp, chỉ đạo thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên cơ quan

– Chỉ đạo Ban chấp hành Đoàn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động Đoàn cơ sở, đồng thời phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình học tập, bồi dưỡng

* Đơn vị thực hiện: Đảng uỷ BQLKKT tỉnh chỉ đạo triển khai; Chi ủy các Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu mỗi Chi bộ trực thuộc ít nhất có 01 mô hình hiệu quả và 01 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Các Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể lãnh triển khai thực hiện.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc trong cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2018:

5.1. Xác định việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, cơ quan, đơn vị là một nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, trở thành công việc thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Định kỳ hàng Quý, cấp uỷ Chi bộ phối hợp với thủ trưởng đơn vị thảo luận, trao đổi, kịp thời phát hiện những hạn chế về phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên trong đơn vị để chỉ đạo khắc phục. Từng đảng viên tự liện hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách, tác phong công tác; đồng thời lựa chọn một số nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện. Cuối năm cán bộ, đảng viên báo cáo kết quả thực hiện với Chi bộ, cơ quan. Chi bộ tổ chức đánh giá kết quả làm theo và báo cáo với cấp uỷ cấp trên.

5.2. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức đối thoại, giải quyết tốt các vấn đề được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm; rèn luyện phong cách, tác phong công tác khoa học, dân chủ, nêu gương, “nói đi đôi với làm”.

Phát huy trách nhiệm nêu gương, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác, sinh hoạt để quần chúng tin tưởng và noi theo; thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về những điều cán bộ, đảng viên không được làm; nêu gương về việc xây dựng và thực hành lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng nhân tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-khoá XII.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm và kiểm điểm phục vụ công tác cán bộ gắn với kiểm điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4-khoá XII.

Xem Thêm : Font chữ San Francisco Việt Hóa, Dowload tải Font San Francisco

5.3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng và thực hiện các quy định về văn hoá công sở, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; xây dựng và thực hiện các quy định về văn hoá công sở, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị công lập trực thuộc.

* Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Chi bộ trực thuộc, cơ quan, các đoàn thể có thể lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc, nổi cộm, sát với tình hình thực tế của cơ quan để tập trung chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong năm 2018 về phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

6. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, biểu dương các mô hình hay, cách làm hiệu quả và gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Tổ chức thông tin tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung chuyên đề năm 2018, các phong trào hành động hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương những gương điển hình, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Duy trì chuyên trang, chuyên mục trên Trang TTĐT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường thời lượng tin, bài về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Các Chi bộ trực thuộc; cơ quan; Ban Biên tập Trang TTĐT cơ quan.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết:

– Đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào chương trình kiểm tra, giám sát; đánh giá việc hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

– Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện NQTW4-khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đối với các Chi bộ trực thuộc.

– Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo quy định của cấp ủy cấp trên gắn với kỷ niệm Ngày sinh nhật của Bác.

* Đơn vị thực hiện: UBKT Đảng ủy tham mưu; các Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

* Thời gian thực hiện: Công tác kiểm tra giám sát thực hiện thường xuyên; công tác sơ kết, đánh giá theo Kế hoạch của cấp ủy cấp trên.

III. Tổ chức thực hiện:

– Trên cơ sở Kế hoạch này, Chi ủy các Chi bộ trực thuộc, Ban chấp hành các đoàn thể, lãnh đạo cơ quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị mình.

– Cấp uỷ và đồng chí Bí thư các Chi bộ chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung theo kế hoạch; đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

– Trong quá trình triển khai thực hiện cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực.

– Căn cứ hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy BQLKKT tỉnh sẽ có những chỉ đạo hoặc điều chỉnh, sửa đổi Kế hoạch cho phù hợp với tình hình và thông báo, hướng dẫn đến các Chi bộ triển khai./.

Nguồn: https://dongnaiart.edu.vn
Danh mục: Tin tức

Lời kết: Trên đây là bài viết Ke-hoach-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2018. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy cùng đọc và theo dõi những bài viết hay của chúng tôi hàng ngày trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Posts

OKVIP review đi làm ở Campuchia cho người lần đầu xa xứ

OKVIP review đi làm ở Campuchia cho người lần đầu xa xứ

Review đi làm ở Campuchia chi tiết, đầy đủ từ OKVIP giúp những người con lần đầu xa xứ có kinh nghiệm làm việc tại đây hiệu…

Chữ Kí Tên Dũng Đẹp ❤Mẫu Chữ Ký Tên Dũng Phong Thủy

chữ ký dung

Bộ Đề thi Vật Lí lớp 6 Giữa học kì 2 có đáp án, cực hay (5 đề)

đề thi giữa kì 2 vật lý 6

Ảnh ngôn tình đẹp – Kiến Thức Vui

Ảnh ngôn tình đẹp – Kiến Thức Vui

ảnh ngon

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 các trường tại Hà Nội – Bnews.vn

điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021

Show là gì trên Facebook – DU AN 600

show trên facebook là gì