Tổng hợp

Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Bạn đang quan tâm đến Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay phải không? Vậy hãy cùng DONGNAIART đón xem bài viết này ngay sau đây nhé!

XEM VIDEO Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay ngay dưới đây.

Trong quá trình chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, cơ hội, phản động đặc biệt chú ý chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, chống lại chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, âm mưu xuyên tạc nguyên tắc, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng; tuyên truyền, truyền bá tư tưởng phản động tư sản; tiến tới sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam …

Đặc biệt trong những năm tới, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, bên cạnh những thuận lợi mới, còn có những diễn biến phức tạp, khó lường, đứng trước những khó khăn, thách thức mới mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 đã chỉ ra. Đảng của Trung Quốc. Nắm bắt những khó khăn, phức tạp của tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các thế lực thù địch, cơ hội, phản động đã đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình” với những âm mưu, thủ đoạn thâm độc mới. ” bữa tiệc.

Bạn đang xem: Chống phá cách mạng việt nam

Để đạt được mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, cơ hội, phản động sẽ tập trung chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay và những năm tới. Các câu hỏi chính sau:

——Tập trung xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin trên cơ sở những nguyên lý cơ bản như học thuyết hình thành kinh tế xã hội, học thuyết giá trị thặng dư, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, phá hoại tư tưởng nền tảng của Đảng ta; phủ nhận nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam Mục tiêu, lý tưởng và con đường; coi thường và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội.

– Tập trung xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhất là quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách được thể hiện trong “Chương trình xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung năm 2011 )), trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành. Mười ba miền Trung.

– Tăng cường xâm nhập văn hóa, đạo đức, lối sống, tập trung chống nền văn hóa tiên tiến, thiếu bản sắc dân tộc, làm mai một các giá trị văn hóa truyền thống của cách mạng Việt Nam. Chúng ta kết hợp việc truyền bá văn hóa phẩm phản động để cổ xúy lối sống thực dụng trong xã hội chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên …

XEM THÊM:  mẫu đơn xin việc đánh máy

Xem thêm: mẫu đơn xin visa đài loan

– Sử dụng các “điểm nóng” về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo …, các vấn đề lịch sử, an ninh, trật tự, an toàn xã hội để kích động chống phá ta, nhất là ở các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, đông đồng bào dân tộc thiểu số. miền núi, đời sống vật chất và tinh thần đều gặp khó khăn.

– Lợi dụng những sơ hở, yếu kém trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trong quá trình tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, trong học tập và làm theo Hồ Hồ Chí Minh đã dùng tư tưởng, đạo đức phong cách của mình để trấn áp, bôi nhọ, xuyên tạc, coi thường uy tín của đảng, nhà nước và quân đội ta.

Đối với quân đội ta, các thế lực thù địch, cơ hội, phản động tăng cường âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, tìm cách tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, từng bước làm suy yếu truyền thống cách mạng, vẻ vang của quân đội nhân dân. Ra sức phá bỏ tư tưởng đảng phái trong quân đội, làm xói mòn đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ.

Trước sự chống phá ngày càng xảo quyệt, thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, chúng ta đã chủ động triển khai xung kích, tích cực xây dựng và thực hiện kế hoạch từ khâu lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức lực lượng và đạt được những kết quả quan trọng. .

Tuy nhiên, trên thực tế, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu biết về các thế lực thù địch, cơ hội, phản động vẫn còn những khó khăn, khiếm khuyết. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc xác định phương án, tổ chức lực lượng, triển khai các hoạt động phòng, chống còn hạn chế, thiếu sót; ”vẫn tồn tại.

Để góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đầu cơ, phản động, cần thực hiện các nội dung và giải pháp sau:

Trước hết, tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức và xác định rõ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm của bộ đội tham gia nhằm làm thất bại âm mưu của kẻ thù. Kẻ thù, cơ hội, phản ứng.

Kết hợp giáo dục với tự giáo dục bằng nhiều hình thức, biện pháp, nâng cao nhận thức của các lực lượng tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động về: cấp thiết, thực trạng, vai trò, tính chất Đặc điểm, nội dung, hình thức và các biện pháp phòng, chống “diễn biến hoà bình”.

XEM THÊM:  Những Làm Chứng Chỉ Tin Học Nhanh Chóng Và Uy Tín Nhất Hiện Nay

Cần làm rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của lực lượng lãnh đạo, chỉ đạo, sức mạnh chuyên môn và các lực lượng khác trong đấu tranh chống các thế lực thù địch, cơ hội, phản động với âm mưu, thủ đoạn phá hoại. Vị trí, vai trò, trách nhiệm tham gia đấu tranh “Diễn biến hòa bình” phải gắn chặt với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên cả nước, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý.

Thứ hai, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cuộc đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy và sự chỉ huy trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chống âm mưu, thủ đoạn phản công, cơ hội, phản công của các thế lực thù địch. Làm tốt hơn nữa vai trò của các ban, ngành, đoàn thể trong việc xác định chủ trương, biện pháp, xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án chống âm mưu thủ đoạn của địch. Kẻ thù, cơ hội, phản ứng.

Thứ ba, làm rõ nội dung, hình thức, phương pháp, tổ chức bộ đội, xác định cơ chế phối hợp, hiệp đồng tác chiến phù hợp, thiết thực.

p>

Xác định rõ nội dung đấu tranh, tập trung vào những nội dung mà các thế lực thù địch, cơ hội, phản động đang ráo riết tập trung chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay và những năm tới. Không ngừng nghiên cứu, đổi mới hình thức, phương pháp đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động nhằm nâng cao hiệu quả. Nghiên cứu tổ chức lực lượng chiến đấu chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội và phản động, chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt chuyên trách. Luôn coi trọng sự phối hợp, kết hợp tốt giữa các lực lượng, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đầu cơ, phản động.

Bốn là, luôn quan tâm nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

Xem thêm: gỡ bỏ tài khoản microsoft trên win 10

Qua thực tiễn đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đầu cơ, phản động, thường xuyên tổ chức xét xử sơ thẩm, xét xử cuối cùng, rút ​​kinh nghiệm thành công, thất bại của toàn chiến dịch để tiếp tục đánh giỏi các trận. . chiến đấu hiệu quả hơn. Trên cơ sở sơ, tổng kết thực trạng âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đầu cơ, phản động, tiếp tục bổ sung, phát triển lý luận liên quan đến đấu tranh “diễn biến hòa bình”.

XEM THÊM:  FCA Là Gì? Điều Kiện Giao Hàng Free Carrier Trong Incoterms

Năm là tập trung đầu tư các điều kiện bảo đảm cho cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” ngày càng hợp lý, hiệu quả.

Chú trọng rèn luyện lực lượng, pháp luật, năng lực, kinh nghiệm, phương pháp đấu tranh từ các mặt: bản lĩnh chính trị, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức đoàn kết, ý thức tổ chức, … để tham gia đấu tranh “diễn biến hòa bình” … quân đội cung cấp thông tin và tài liệu cập nhật bằng tiếng Nhật. Có cơ chế, chính sách và hệ thống cụ thể để bảo đảm sự quan tâm của các lực lượng tham gia vào trận chiến khó khăn, phức tạp và khốc liệt này trên tiền tuyến.

Sáu là, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “phản”, lấy xây là phương tiện chủ yếu để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá, cơ hội, phản động của địch.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để toàn đảng, toàn quân, toàn quân nhận thức sâu sắc bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch phản động cơ hội. Tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của dân tộc, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa theo pháp quyền vì nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Xây dựng các tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh toàn diện, hoạt động có hiệu quả nhằm phát huy quyền làm chủ đất nước của nhân dân. Xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh ở các cơ quan, đơn vị, địa phương có phong trào cách mạng, tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng vùng mới, ngăn chặn sự xâm nhập và phát sinh của người mới. Sản sinh ra những quan điểm, tư tưởng xã hội học phản động, phản văn hóa trong đời sống tinh thần. /.

Thiếu tướng, pgs, ts. Ruan Yongsheng

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn Quân đội

Xem thêm: Những phương pháp tuyển dụng nhân sự phổ biến nhất 2021

Lời kết: Như vậy trên đây là bài viết Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button