3 mẫu Quyết định bổ nhiệm chuẩn và phổ biến nhất

3 mẫu Quyết định bổ nhiệm chuẩn và phổ biến nhất

1. Quyết định bổ nhiệm là gì?

Bổ nhiệm là giao cho một người giữ chức vụ trong bộ máy bằng quyết định của cá nhân hay của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Bổ nhiệm có thể thực hiện trong bộ máy Nhà nước, cũng có thể trong các doanh nghiệp.

Quyết định bổ nhiệm là văn bản thể hiện việc bổ nhiệm đó để cá nhân được bổ nhiệm và các bên liên quan biết và thực hiện.

Bạn đang xem: quyet dinh bo nhiem

Mục đích của Quyết định bổ nhiệm nhằm kiện toàn bộ máy Nhà nước hay các doanh nghiệp để đảm bảo cho các đơn bị đó hoạt động hiệu quả.

2. Trường hợp nào cần đến Quyết định bổ nhiệm?

Đối với các doanh nghiệp, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có rất nhiều trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm như:

– Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác theo Điều lệ công ty;

– Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;

– Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bổ nhiệm Chủ tịch công ty, kiểm soát viên;

– Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên bổ nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên của công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty,

– Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty Nhà nước bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;…

3. Nội dung chính của Quyết định bổ nhiệm

Cơ quan Nhà nước hay doanh nghiệp sẽ có mẫu Quyết định bổ nhiệm khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết đều cần có các nội dung sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ; tên cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm

– Tên của mẫu Quyết định bổ nhiệm;

– Căn cứ để ra quyết định bổ nhiệm;

– Thông tin người/nhóm người bổ nhiệm;

– Thông tin người được bổ nhiệm theo quyết định;

– Những người nhận quyết định và có trách nhiệm thi hành;

– Tên, chức vụ, chữ ký của người có thẩm quyền ban hành Quyết định bổ nhiệm đó.

Lưu ý: Khi soạn thảo Quyết định bổ nhiệm, cần tuân thủ các yêu cầu về mặt thể thức văn bản theo quy định của Nghị định 30/2020/NĐ-CP

mau quyet dinh bo nhiemMẫu Quyết định bổ nhiệm dùng trong nhiều trường hợp (Ảnh minh họa)

4. Một số mẫu Quyết định bổ nhiệm thường gặp

4.1 Quyết định bổ nhiệm trong cơ quan Nhà nước Tải về Sửa/In biểu mẫu

TÊN CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …..

…, ngày …. tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm công chức

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ ……..

Xét đề nghị của ……………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông …………………….. Ông …………………. được hưởng phụ cấp chức vụ với hệ số ….

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và ông ………….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu VP.

CHỦ TỊCH

4.2 Quyết định bổ nhiệm trong Công ty Cổ phần Tải về Sửa/In biểu mẫu

CÔNG TY CỔ PHẦN………

Số: ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tham khảo: Những kiến thức căn bản trong hệ thống điện ô tô

……, ngày …. tháng … năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………….

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ………………………………;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ………………………………..;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Ông: ………………………….. Giới tính: Nam

Sinh ngày:……………….. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………………… cấp ngày: …………….

Nơi đăng ký HKTT: …………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………

Giữ chức vụ:……………….

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………

Điều 3: Ông ……………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

4.3 Quyết định bổ nhiệm trong Công ty TNHH

Tải về Sửa/In biểu mẫu

CÔNG TY …………….

Số: ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm …..

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm……………………

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ……………

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty …………..…………………….……………………;

– Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Xét năng lực, phẩm chất và trình độ của Ông/Bà…………………………,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh ………………………………..…… đối với:

Xem thêm: Bạn có biết con trai Phạm Nhật Vượng là ai?

Ông/Bà: ……………………………………… Giới tính: ………………………..

Sinh ngày: …………………………………… Dân tộc: ………………………

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ………………………..

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ……………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .…………………………………………

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Ông/Bà…….;

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan (7);

– Lưu:……

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Hướng dẫn soạn thảo Quyết định bổ nhiệm

(1) Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quyết định này được soạn ra với mục đích bổ nhiệm chức danh nào?

Ví dụ: Giám đốc/Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên, Trưởng phòng…

(2) Căn cứ quy định của pháp luật về doanh nghiệp, nêu chính xác cơ quan, cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm.

Ví dụ: Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc…

(3) Chức danh của người được bổ nhiệm theo quyết định này.

Ví dụ: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng…

(4) Ghi chính xác địa chỉ theo sổ hộ khẩu.

(5) Ghi cụ thể số nhà, phố, phường/xã/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(6) Căn cứ vào chức danh được bổ nhiệm, mỗi chức danh sẽ có quyền và nghĩa vụ khác nhau.

Ví dụ quyền và nghĩa vụ của chức danh Giám đốc:

– Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

– Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên;

– Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

– Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty.

(7) Liệt kê đầy đủ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành quyết định này.

Trên đây là mẫu Quyết định bổ nhiệm mới nhất cùng những hướng dẫn chi tiết do LuatVietnam cung cấp. Người dùng có thể thay đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với chức danh được bổ nhiệm và nội quy, quy định của doanh nghiệp, cơ quan mình.

Để sử dụng các biểu mẫu khác trong công việc, bạn đọc có thể tham khảo thêm tại đây hoặc liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ chi tiết.

>> Danh sách văn bản về pháp luật doanh nghiệp mới nhất

Tham khảo: Logo ngân hàng VPBank có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *